Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Гідроенергетика. Вторинні джерела енергії

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА • • • Іідроенергетичні ресурси світу Г* • • • Загальні відомості Гідроенергоресурси - це запаси енергії води річкових потоків і водойм, розташованих вище рівня моря (а також енергії морських припливів). Для гідроенергоресурсів характерна риса, що перетворення механічної енергії води в електричну відбувається на ГЕС без проміжного виробництва тепла. Енергія рік поновлювана, причому циклічність […]

Використання нетрадиційних джерел енергії у світі

Більше 600 фірм, компаній, концернів, університетських лабораторій і громадських науково-технічних об’єднань Західної Європи, СІЛА, Австралії, Японії, Канади наполегливо працюють над здешевленням отримання водню. Успішне вирішення цієї важливої задачі кардинально змінить всю світову економіку та поліпшить довкілля. Є цілий ряд відомих способів розкладення води: хімічний, термохімічний, електроліз тощо, - але всі вони мають один суттєвий недолік […]

Водорості й водні макрофіти

Близько 50-70% маси водоростей може ферментуватися. При дослідженні 11 видів судинних водяних рослин було встановлено, що їхня теплота згоряння становить 16 353 - 19058 кДж/кг сухої маси. Продуктивність наземних і морських рослин Тип рослин Продуктивність у рік, кг/м2 Наземні дерева 0,9-2,8 трави 1,1-6,8 Морські водорості (ставки для обробки скидань) 4,5 водорості (лабораторні культури) 6,8-13,5 бура […]

Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії

Серед нетрадиційних джерел енергії на майбутні декілька десятиліть найбільш перспективним буде використання термоелектричних генераторів, водню, паливних комірок. З усіх різновидів термоелектричних генераторів найбільший інтерес становлять термофотоелектричні генератори (ТФЕГ). ТФЕГ завдяки створенню високоефективних фотоелектроперетворювачів та узгоджених із ними за спектром випромінювачів знайдуть широке використання як автономні джерела електричної енергії в наземних і космічних умовах. Питома вартість […]

Використання відходів

Одним з найбільш ефективних способів обробки відходів тваринництва є анаеробна ферментація або біогазифікація. При цьому використовується не тільки одержуваний метан, але й залишки ферментації (перегнивання), які знаходять застосування як органічні добрива або корму для худоби. Технологія виробництва метану залежить від вмісту у відстої інертних речовин: чим їх більше, тим менше вихід метану на одиницю маси […]

З НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

3.1 ПОНЯТТЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 3.1.1 Класифікація нетрадиційних джерел енергії На жаль у сьогоднішньому переліку стандартизованих термінологій в Україні відсутній термін “нетрадиційні джерела енергії”. У зв’язку з чим у законодавчій базі України, керівних матеріалах, технічній літературі цей термін, з одного боку, обмежується так званими “позабюджетними джерелами енергії”, з другого боку, поширюється і на деякі поновлювальні […]

Використання відстою

Енергетичний вміст неопрацьованого відстою дорівнює приблизно 16 284 кДж/кг сухої речовини. Це означає, що при сучасних темпах нагромадження відстою міських стічних вод з них можна одержати приблизно 1.41 -1014 кДж/год. Однак практичне використання відстою як палива викликає істотні труднощі. Головні труднощі полягають у тому, що високий вологовміст не дозволяє використовувати відстій без сушіння, на яке […]

Забруднення водойм

Забруднення акваторії Світового океану та континентальних водойм здійснюється через три основні джерела: - стічні води промисловості; - стоки сільськогосподарського виробництва; - стоки населених пунктів. Загальний об'єм стічних вод у світі, з яких 95 % не очищені або З • т-г• • w недостатньо очищені, становить 1870 км /рік, з них у Північній З • З […]

Енергія біомаси

Біомаса являє собою найдавніше джерело енергії, однак її використання донедавна зводилося до прямого спалювання або у відкритих вогнищах, або в печах і топках, але також з досить низьким ККД. Останнім часом увага до ефективного енергетичного використання біомаси істотно підвищилося, причому на користь цього з'явилися й нові аргументи: - використання рослинної біомаси за умови її безперервного […]

Нові аспекти забруднення атмосфери

Значною небезпекою для всього живого є нові забруднення: оксиди металів, золи, сажі, кислоутворюючі оксиди сірки, азоту тощо, що не беруть участь у природному кругообігу. Оксиди металів, а також частинки золи, сажі і пилу малих й ультрамалих розмірів при взаємодії з продуктами гідролізу оксидів азоту, сірки і з домішками вуглеводнів в атмосфері утворюють нові, невідомі природі […]

Океанські ТЕС

ККД перетворення градієнта температур - 5 %, причому в останньому випадку вважається реальним розмістити перетворювачі на 2 % поверхні океану в тропічній зоні. Новітні оцінки ККД градієнта тепла становлять близько 3%. Температура води біля екватора залишається при температурі 26-31 оС вдень та вночі на протязі року. Нижче 100 м (шар перемішування) температура води значно падає […]

Теплове забруднення

Якщо розглядати забруднення поверхні Землі, водоймищ, атмосфери, то в принципі при значних економічних витратах будь- Сонце яке забруднення можна попередити або значно зменшити за виключенням “теплового” забруднення Землі, якого позбавитися практично неможливо, хіба що повністю перевести всі види виробництва на використання енергії Сонця і процесів, що відбуваються під його дією (енергія вітру й біомаси, морських […]

Енергетичні ресурси океану. Енергія біомаси

Баланс поновлюваної енергії океану Основна частка енергії, що надходить у Світовий океан - результат поглинання їм сонячного випромінювання. Енергія надходить в океан також у результаті гравітаційної взаємодії космічних тіл і водних мас планети, що створює припливи, і надходження тепла із глибини планети. Поверхня Світового океану займає близько 70 % поверхні всієї планети й становить приблизно […]

Озонові дірки

Озон - це кисень, утворений із трьох атомів (03). В атмосфері Землі його є приблизно 5 млрд т, і міститься він у стратосфері в проміжку між 25-60 км атмосфери. Озон виконує життєзахисну функцію: затримує ультрафіолетові промені, що надходять із космосу. Можна сказати, що життя на Землі існує завдяки захисному щиту озонового шару. З другої половини […]

Джерела геотермального тепла

Під геотермікою (від грецьких слів «гео» - земля й «термо» - тепло) розуміється наука, що вивчає тепловий стан земної кори й Землі в цілому, його залежність від геологічної будови, складу гірських порід, магматичних процесів і цілого ряду інших факторів. Критерієм теплового стану земної кулі є поверхневий градієнт температури, що дозволяє судити про втрати тепла Землі. […]

Парниковий ефект

Близько 70 % сонячної енергії, що прямує до Землі, досягає її поверхні, а потім частина енергії, відбиваючись від поверхні планети, повертається назад, у космічний простір. Концентрація С02 в атмосфері безперервно зростає: в 1850 р. вона становила 0,027%, в 1956 р. - 0,028 %, в 1998 р. - вже 0,035 %. Збільшення в атмосфері вуглекислоти призвело […]

Нейтральні точки

Невеликі ділянки небесного зводу, у напрямку яких розсіяне сонячне світло неполяризоване. В ідеальній релеєвській атмосфері таких точок було б дві: співпадаюча із сонячним диском і діаметрально йому протилежна (антисолярна). Внаслідок багаторазового розсіювання й розсіювання на великих частинках у реальній атмосфері виявляється три Н. Т. у вертикальній площині, що проходить через зеніт, спостерігача й Сонце. Це: […]

Кислотні дощі

В природі всі розчини діляться на кислі, нейтральні та лужні. Кислотність водного розчину визначається наявністю в ньому позитивних водневих іонів Н+ і характеризується концентрацією цих іонів в одному літрі розчину С(Н+)(моль/л, або г/л). Лужність водного розчину визначається наявністю гідроксильних іонів ОН - і характеризується їх концентрацією С(ОН_). Як показують розрахунки, для водних розчинів добуток молярних […]

Релеєвське розсіювання

Релеєвське розсіювання — розсіювання світла без зміни довжини хвилі (також має назву пружного розсіювання) на частках, неоднорідностях або інших об'єктах, коли частота світла, що розсіюється, істотно менше власної частоти об'єкта, що розсіює, або системи. Еквівалентне формулювання - розсіювання світла на об'єктах, розміри яких менше його довжини хвилі. Залежність вивів британський фізик Джон Релей у 1871 […]

Зміна структури атмосфери

Як відомо, основу атмосфери становлять її компоненти: азот - 78,08 %, кисень - 20,95 %, аргон - 0,93 %, вуглекислий газ - 0,03 %, водень, неон, гелій, криптон, ксенон, аміак та інші - разом 0,01 %. Основним компонентом атмосфери для людини є кисень, яким ми дихаємо. За підрахунками академіка В. І. Вернадського, в атмосфері у […]

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання (продовження). Розсіяне випромінювання

Перші спроби пояснити синій колір неба відносяться до 16 в. Леонардо да Вінчі пояснював синявий небесного зводу тим, що біле повітря на темному тлі світового простору здається синім. Л. Ейлер уважав (1762), що "самі частки повітря мають синюватий відтінок і в спільній масі створюють інтенсивну синь". На початку 18 ст. І. Ньютон пояснював колір неба […]

Особливості дії різних газів і випарених рідин

З 1860 р. в атмосферу потрапило майже 180 млрдт вуглекислого газу від спалювання лісів та ще 190 млрд т від спалювання газу, нафти та вугілля. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку 14 млрдт. На початку XXI ст. збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері становило 50 %, що пояснюється нарощуванням спалювання […]

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання

Сонячне випромінювання — екологічно чисте й поновлюване джерело енергії. Запаси сонячної енергії величезні, річна кількість падаючої на Землю 18 17 енергії становить 1,05-10 кВт-год, з них 2-10 кВт-год припадає на поверхню суші. Із цієї кількості енергії 1,62-1016 кВт-год у рік можуть бути використані без шкоди для навколишнього середовища (1,5 % всієї падаючої на Землю сонячної […]

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.2.1 Забруднення атмосфери Джерелами забруднення атмосфери є практично всі види людської діяльності - від побутової до виробничої. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість. Загазованість пов’язана з потраплянням в атмосферу газів - забруднювачів, серед яких найтяжчий вплив на живі істоти чинять оксид сірки SO2 (сірчистий газ), оксид вуглецю СО (чадний газ), оксиди азоту, вуглеводні, […]

Потенційні вітроресурси

Енергетичні ресурси підрозділяються на два види: потенційні й технічні. Потенційні вітроенергоресурси - це сумарна енергія руху повітряних мас, що переміщуються над розглянутою територією. У природі ці ресурси надзвичайно великі. Однак на практиці використовується лише деяка частина потенційних енергоресурсів. Ця енергоактивна частина (що може бути утилізована) в розподілі швидкості вітру називається технічними вітроенергоресурсами. Кафедра енергетики та […]

Вплив промисловості на довкілля

Промислові енергетичні викиди й дія відходів більшою чи меншою мірою залежать від галузей промисловості. Викиди важких металів (окрім свинцю), для яких загальним індикатором є кадмій, залежать від обсягу виробництва металургійної промисловості і від використання вугілля та нафти. Зменшення обсягу виробництва в металургії, підвищення рівня ефективності використання енергії та підвищення ефективних характеристик підприємств у міру заміни […]

ПОРІВНЯННЯ ПАЛИВ

Будучи різноманітними по якості, енергоресурси мають визначену взаємозамінність; замість вугілля може бути використані мазут або газ, замість урану - сонячна енергія і т. д. Як правило, суспільству не байдуже, які види ресурсів або енергоносіїв застосувати для досягнення поставлених цілей. При виробленні рішень про їхнє найкраще використання всі енергоресурси важливо зіставити кількісно. Найбільш зручним принципом такого […]

Вплив ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ

Рівень розвитку ПЕК визначає не лише загальний рівень економічного розвитку держави, рівень соціальної сфери та життя людей, але й рівень шкідливого впливу на довкілля. З усіх видів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля найбільш масштабними є викиди забруднюючих речовин в атмосферу, частка яких від загального обсягу викидів в Україні становить близько 40 %. Нині більшість […]

Ресурсна база — загальна кількість енергії усіх видів

Ресурси - частина ресурсної бази, що оцінюється як у принципі придатна до використання. Оцінка ґрунтується як на достовірних знаннях, так і на розумних припущеннях про перебування покладів корисних копалин і можливих технологій їхнього добування. Енергетичні ресурси — це будь-які джерела механічної, хімічної і фізичної енергії. Їх можна класифікувати по джерелах і місцю розташування, швидкості вичерпання, […]

Україна і довкілля

Згідно з низкою причин, насамперед соціально-економічних, в Україні склалося досить важке становище з довкіллям. Практично на всій території в атмосфері фіксуються 10-кратні і більші перевищення гранично-допустимих концентрацій окремих речовин. Згідно з оцінкою Міжнародного інституту менеджменту навколишнього середовища, щорічні втрати України від погіршення середовища проживання до 1989 р. становили 15-20% валового національного доходу, а потім, через […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1545

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru