Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ДЖЕРЕЛА ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ

3.2.1 Загальні відомості Сучасні засоби отримання електричної енергії ґрунтуються переважно на марнотратному використанні органічного палива. В майбутньому через зростаючу потребу у великій кількості дешевої енергії і в більш раціональному використанні природної сировини для виробництва продуктів хімічної, фармацевтичної та інших галузей …

Гідроенергетика. Вторинні джерела енергії

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА • • • Іідроенергетичні ресурси світу Г* • • • Загальні відомості Гідроенергоресурси - це запаси енергії води річкових потоків і водойм, розташованих вище рівня моря (а також енергії морських припливів). Для гідроенергоресурсів характерна риса, що перетворення механічної енергії …

Використання нетрадиційних джерел енергії у світі

Більше 600 фірм, компаній, концернів, університетських лабораторій і громадських науково-технічних об’єднань Західної Європи, СІЛА, Австралії, Японії, Канади наполегливо працюють над здешевленням отримання водню. Успішне вирішення цієї важливої задачі кардинально змінить всю світову економіку та поліпшить довкілля. Є цілий ряд відомих …

Водорості й водні макрофіти

Близько 50-70% маси водоростей може ферментуватися. При дослідженні 11 видів судинних водяних рослин було встановлено, що їхня теплота згоряння становить 16 353 - 19058 кДж/кг сухої маси. Продуктивність наземних і морських рослин Тип рослин Продуктивність у рік, кг/м2 Наземні дерева …

Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії

Серед нетрадиційних джерел енергії на майбутні декілька десятиліть найбільш перспективним буде використання термоелектричних генераторів, водню, паливних комірок. З усіх різновидів термоелектричних генераторів найбільший інтерес становлять термофотоелектричні генератори (ТФЕГ). ТФЕГ завдяки створенню високоефективних фотоелектроперетворювачів та узгоджених із ними за спектром випромінювачів …

Використання відходів

Одним з найбільш ефективних способів обробки відходів тваринництва є анаеробна ферментація або біогазифікація. При цьому використовується не тільки одержуваний метан, але й залишки ферментації (перегнивання), які знаходять застосування як органічні добрива або корму для худоби. Технологія виробництва метану залежить від …

З НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

3.1 ПОНЯТТЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 3.1.1 Класифікація нетрадиційних джерел енергії На жаль у сьогоднішньому переліку стандартизованих термінологій в Україні відсутній термін “нетрадиційні джерела енергії”. У зв’язку з чим у законодавчій базі України, керівних матеріалах, технічній літературі цей термін, з одного …

Використання відстою

Енергетичний вміст неопрацьованого відстою дорівнює приблизно 16 284 кДж/кг сухої речовини. Це означає, що при сучасних темпах нагромадження відстою міських стічних вод з них можна одержати приблизно 1.41 -1014 кДж/год. Однак практичне використання відстою як палива викликає істотні труднощі. Головні …

Забруднення водойм

Забруднення акваторії Світового океану та континентальних водойм здійснюється через три основні джерела: - стічні води промисловості; - стоки сільськогосподарського виробництва; - стоки населених пунктів. Загальний об'єм стічних вод у світі, з яких 95 % не очищені або З • т-г• …

Енергія біомаси

Біомаса являє собою найдавніше джерело енергії, однак її використання донедавна зводилося до прямого спалювання або у відкритих вогнищах, або в печах і топках, але також з досить низьким ККД. Останнім часом увага до ефективного енергетичного використання біомаси істотно підвищилося, причому …

Нові аспекти забруднення атмосфери

Значною небезпекою для всього живого є нові забруднення: оксиди металів, золи, сажі, кислоутворюючі оксиди сірки, азоту тощо, що не беруть участь у природному кругообігу. Оксиди металів, а також частинки золи, сажі і пилу малих й ультрамалих розмірів при взаємодії з …

Океанські ТЕС

ККД перетворення градієнта температур - 5 %, причому в останньому випадку вважається реальним розмістити перетворювачі на 2 % поверхні океану в тропічній зоні. Новітні оцінки ККД градієнта тепла становлять близько 3%. Температура води біля екватора залишається при температурі 26-31 оС …

Теплове забруднення

Якщо розглядати забруднення поверхні Землі, водоймищ, атмосфери, то в принципі при значних економічних витратах будь- Сонце яке забруднення можна попередити або значно зменшити за виключенням “теплового” забруднення Землі, якого позбавитися практично неможливо, хіба що повністю перевести всі види виробництва на …

Енергетичні ресурси океану. Енергія біомаси

Баланс поновлюваної енергії океану Основна частка енергії, що надходить у Світовий океан - результат поглинання їм сонячного випромінювання. Енергія надходить в океан також у результаті гравітаційної взаємодії космічних тіл і водних мас планети, що створює припливи, і надходження тепла із …

Озонові дірки

Озон - це кисень, утворений із трьох атомів (03). В атмосфері Землі його є приблизно 5 млрд т, і міститься він у стратосфері в проміжку між 25-60 км атмосфери. Озон виконує життєзахисну функцію: затримує ультрафіолетові промені, що надходять із космосу. …

Джерела геотермального тепла

Під геотермікою (від грецьких слів «гео» - земля й «термо» - тепло) розуміється наука, що вивчає тепловий стан земної кори й Землі в цілому, його залежність від геологічної будови, складу гірських порід, магматичних процесів і цілого ряду інших факторів. Критерієм …

Парниковий ефект

Близько 70 % сонячної енергії, що прямує до Землі, досягає її поверхні, а потім частина енергії, відбиваючись від поверхні планети, повертається назад, у космічний простір. Концентрація С02 в атмосфері безперервно зростає: в 1850 р. вона становила 0,027%, в 1956 р. …

Нейтральні точки

Невеликі ділянки небесного зводу, у напрямку яких розсіяне сонячне світло неполяризоване. В ідеальній релеєвській атмосфері таких точок було б дві: співпадаюча із сонячним диском і діаметрально йому протилежна (антисолярна). Внаслідок багаторазового розсіювання й розсіювання на великих частинках у реальній атмосфері …

Кислотні дощі

В природі всі розчини діляться на кислі, нейтральні та лужні. Кислотність водного розчину визначається наявністю в ньому позитивних водневих іонів Н+ і характеризується концентрацією цих іонів в одному літрі розчину С(Н+)(моль/л, або г/л). Лужність водного розчину визначається наявністю гідроксильних іонів …

Релеєвське розсіювання

Релеєвське розсіювання — розсіювання світла без зміни довжини хвилі (також має назву пружного розсіювання) на частках, неоднорідностях або інших об'єктах, коли частота світла, що розсіюється, істотно менше власної частоти об'єкта, що розсіює, або системи. Еквівалентне формулювання - розсіювання світла на …

Зміна структури атмосфери

Як відомо, основу атмосфери становлять її компоненти: азот - 78,08 %, кисень - 20,95 %, аргон - 0,93 %, вуглекислий газ - 0,03 %, водень, неон, гелій, криптон, ксенон, аміак та інші - разом 0,01 %. Основним компонентом атмосфери для …

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання (продовження). Розсіяне випромінювання

Перші спроби пояснити синій колір неба відносяться до 16 в. Леонардо да Вінчі пояснював синявий небесного зводу тим, що біле повітря на темному тлі світового простору здається синім. Л. Ейлер уважав (1762), що "самі частки повітря мають синюватий відтінок і …

Особливості дії різних газів і випарених рідин

З 1860 р. в атмосферу потрапило майже 180 млрдт вуглекислого газу від спалювання лісів та ще 190 млрд т від спалювання газу, нафти та вугілля. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку 14 млрдт. На початку …

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання

Сонячне випромінювання — екологічно чисте й поновлюване джерело енергії. Запаси сонячної енергії величезні, річна кількість падаючої на Землю 18 17 енергії становить 1,05-10 кВт-год, з них 2-10 кВт-год припадає на поверхню суші. Із цієї кількості енергії 1,62-1016 кВт-год у рік …

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.2.1 Забруднення атмосфери Джерелами забруднення атмосфери є практично всі види людської діяльності - від побутової до виробничої. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість. Загазованість пов’язана з потраплянням в атмосферу газів - забруднювачів, серед яких найтяжчий вплив на живі …

Потенційні вітроресурси

Енергетичні ресурси підрозділяються на два види: потенційні й технічні. Потенційні вітроенергоресурси - це сумарна енергія руху повітряних мас, що переміщуються над розглянутою територією. У природі ці ресурси надзвичайно великі. Однак на практиці використовується лише деяка частина потенційних енергоресурсів. Ця енергоактивна …

Вплив промисловості на довкілля

Промислові енергетичні викиди й дія відходів більшою чи меншою мірою залежать від галузей промисловості. Викиди важких металів (окрім свинцю), для яких загальним індикатором є кадмій, залежать від обсягу виробництва металургійної промисловості і від використання вугілля та нафти. Зменшення обсягу виробництва …

ПОРІВНЯННЯ ПАЛИВ

Будучи різноманітними по якості, енергоресурси мають визначену взаємозамінність; замість вугілля може бути використані мазут або газ, замість урану - сонячна енергія і т. д. Як правило, суспільству не байдуже, які види ресурсів або енергоносіїв застосувати для досягнення поставлених цілей. При …

Вплив ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ

Рівень розвитку ПЕК визначає не лише загальний рівень економічного розвитку держави, рівень соціальної сфери та життя людей, але й рівень шкідливого впливу на довкілля. З усіх видів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля найбільш масштабними є викиди забруднюючих речовин в …

Ресурсна база — загальна кількість енергії усіх видів

Ресурси - частина ресурсної бази, що оцінюється як у принципі придатна до використання. Оцінка ґрунтується як на достовірних знаннях, так і на розумних припущеннях про перебування покладів корисних копалин і можливих технологій їхнього добування. Енергетичні ресурси — це будь-які джерела …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1545

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru