Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінювання економічної ефективності нововведень

Нововведення - втілення нових форм організації праці та управ­ління, які охоплюють не тільки окреме підприємство, й їхню сукуп­ність, галузь. Ці заходи потребують інвестування значних коштів, тому важливо оцінювати економічну ефективність нововведень, зо­крема впровадження нової техніки. У сучасних умовах високих цін …

Науково-технічна підготовка виробничих нововведень

Роль науки в розвитку суспільного виробництва значно зросла, оскільки ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися й вдо­сконалюватися без виконання наукових досліджень і розробок. З іншого боку, розвиток науки неможливий без досконалих засобів ви­робництва, що свідчить про зміцнення зв’язків між …

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці Досвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, …

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Зупинимось більш детально на показниках ефективної кредит­ної діяльності за результатами реалізації механізму банківського маркетингу. Згідно з концепцією банківського маркетингу, розвиток кре­дитних відносин населення з банками — це питання не тільки економічне, а і політичне та соціальне. Крім необхідності еконо­мічної і …

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі­зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями. Нововведення - це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт­них …

НАДІЙНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Реалізація механізму банківського маркетингу спрямована на збільшення економічних показників діяльності банку, посилення ринкових позицій, збільшення надійності. Найбільш повною і універсальною методикою рейтингової оцінки надійності комерційного банку є методика Кромонова, де як критерії надійності використовують такі шість коефіціє­нтів: Генеральний коефіцієнт надійності …

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ І АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Донедавна в банківській сфері наголос робився, переважно, на рішенні поточних завдань з метою набрати сили, придбати дос­від, захопити місце на ринку, тобто українські банкіри в майбут­нє не заглядали. Це важко було зробити через нестабільністю ма- кроекономічної ситуації. На сьогодні стан …

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ НБУ ЯК ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, є ще одним показником ефективності реалізації механізму банківсько­го маркетингу, оскільки свідчить про стабільний економічній стан банку, його фінансову надійність. Отже, ефективність реалі­зації механізму банківського маркетингу може бути визначена через відповідну зміну економічних нормативів, що є …

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ та ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ольга ПЩУЛІНА, Національний інститут стратегічних досліджень • аналіз проблем «пенсійного страхування» як перешкоди для розвитку малого бізнесу • ризики чинних нововведень • огляд світового досвіду пенсійного забезпечення • альтернативні джерела компенсації «випадаючих» доходів бюджету ПФУ Аналіз проблем «пенсійного страхування» Як …

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ І МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Пріоритетом комерційних банків є комплексне задоволення потреб існуючих та потенційних клієнтів. Досягти цього можли­во шляхом створення широкого спектру банківських продуктів і послуг для окремих сегментів ринку, впроваджуючи гнучку та­рифну політику, орієнтовану на запити клієнтів різних регіонів, будуючи організаційну структуру банків …

Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві

Підвищення ефективності сучасного виробництва та забезпечен­ня конкурентоспроможності продукції ґрунтується в основному на нових рішеннях у сфері техніки та технології, а також на застосуванні нових організаційних форм та економічних методів господарювання, які використовують на різних стадіях циклу «наука—виробництво» та реалізують відповідні …

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування

Для оцінювання ефективності проекту використовуються такі показ­ники: чистий дохід (ЧД), чистий дисконтований дохід (ЧДД), індекс до - ходності (ІД) і внутрішня норма доходності (ВНД). Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту є різ­ницею між надходженнями і виплатами коштів підприємства в …

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Для оцінювання ефективності інвестиційних проектів викорис­товуються прості (статистичні) і динамічні (дисконтування) мето­ди. Прості (статистичні) методи поділяються на методи розрахун­ку норми прибутку і терміну окупності. Динамічні методи (методи дисконтування) поділяються на методи розрахунку чистого дискон­тованого доходу, індексу доходності, внутрішньої норми доходності …

МАРКЕТИНГ-АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Відділ маркетингу і клієнтської політики — це підрозділ, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності комер­ційного банку шляхом розробки та реалізації заходів продукто­вої, цінової, збутової та комунікаційної політики. Продуктова політика комерційного банку є комплексом за­ходів щодо вдосконалення продуктового портфеля. Цінова політика …

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Оксана ПРОДАН, Всеукраїнське об’єднання малого і середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» • місце і значення Спрощеної системи оподаткування • світовий досвід • спеціальна система оподаткування для малого бізнесу: якою вона має бути? Система оподаткування є важливим чинником розвитку бізнесу в усіх країнах. …

Інвестиції та інвестиційний проект

Інвестиції (від англ. investment) означають «капітальні вкладен­ня», проте зараз цей термін трактують ширше. Інвестиції - це вкла­дення фінансових коштів та різних ресурсів у різні види економічної діяльності з метою збереження і збільшення капіталу. Ресурси, призначені для інвестицій, умовно поділяють на …

Оцінювання та амортизація нематеріальних активів підприємства

Продукт інтелектуальної власності має певну ринкову вартість, а тому його можна: здати в оренду, продати, передати в заставу для отримання кредиту, розширити власні кошти тощо. З економічної позиції, вартість об’єктів інтелектуальної власності - це витрати підприємства на придбання нематеріальних ресурсів, …

Патентно-ліцензійна діяльність підприємств

Нематеріальні ресурси за формою охорони прав поділяються на дві основні групи: об’єкти патентного права (права промислової власності) та об’єкти авторського права. Об’єктом патентного права є продукти науково-технічної твор­чості, для охорони яких після певної реєстрації видаються патенти або свідоцтва. Для правової …

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТВОРЕННІ СЕКТОРУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ

Л. Є. Купінець, д. е.н., с. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Розвиток процесів екологізації суспільного виробництва і йо­го секторів передбачає виникнення принципово нових сфер діяль­ності, не властивих традиційній економіці. Йдеться про формуван­ня сфери екологічних …

БІЗНЕС-СТАТИСТИКА Конспект лекцій

Сєрова І. А. Шаповалова В. О. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища - розвиток малого та середнього бізнесу. Світовий досвід і практика господарювання показують, …

Поняття і види нематеріальних ресурсів

Нематеріальні ресурси - це складова потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом тривалого пері­оду. Для цієї складової характерні відсутність матеріально-речової основи і невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її вико­ристання (Рис. 10.1). Рис. 10.1. Нематеріальні ресурси промислового підприємства Інтелектуальна власність - …

НАПРЯМКИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Н. Л. Шлафман, д. е.н., с. н.с., М. М. Стоянова, к. е.н., Городинський А. Л. ІПРЕЕД НАН України, Одеса Світовий досвід переконливо довів, що кожна з країн, які ди­намічно розвиваються, розробляла довгострокову програму соціа­льно-економічних перетворень, багато в чому засновану на …

Показники ефективності використання обігових коштів

Ефективність використання обігових коштів характеризується системою економічних показників. Швидкість оборотності обі­гових коштів є найважливішим показником інтенсивності вико­ристання обігових коштів. Вона визначається за допомогою таких взаємозв’язаних показників: коефіцієнт оборотності, тривалість од­ного обороту в днях та коефіцієнт завантаження обігових коштів. Коефіцієнт оборотності …

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Функціонування банківської системи відбувається нині в до­сить складних економічних умовах, коли забезпечення ста­більності у фінансовому секторі економіки значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, скороченням обся­гів виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому при наданні кредиту комерційними банками важливе значення має один …

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ І АКТИВІВ БАНКУ

Важливою складовою стратегії банківського маркетингу в кон­тексті управління активами та пасивами, поряд із необхідністю проведення комплексного структурного аналізу активів та паси­вів, розробки методів їх оцінки, визначення поточного рівня та прогнозування банківських ризиків, є побудова в комерційному банку адекватної організаційної структури, …

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Н. Л. Шлафман, д. е.н., с. н.с., Т. О. Кір'язрова, аспірант ІПРЕЕД НАН України, Одеса Податкова система країни повинна, як і всі інші фактори роз­витку, сприяти вирішенню стратегічних задач розвитку нашої дер­жави, а її фіскальна сутність має мати вторинне значення. …

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Комерційний банк здійснює одночасно операції із залу­чення та розміщення коштів, що зумовлює наявність багатьох факторів ризику та вимагає особливого підходу до обмеження їх впливу. Ризики активно-пасивних операцій пов’язані, передусім, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат …

Визначення потреби в обігових коштах

Норматив обігових коштів - це мінімальна сума грошових коштів, постійно необхідна підприємству для його виробничої діяльності. Норма обігових коштів - це виражена у відносних величинах (днях або відсотках) мінімальна потреба в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, яка забезпечує безперебійний, ритмічний процес …

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Розглянемо організаційну структуру комерційного банку як складову, від якої залежить ефективність реалізації стратегії бан­ківського маркетингу. Загалом під системою розуміють сукупність елементів, пов’я­заних відношеннями та зв’язками один з одним. Мережа цих зв’язків та відношень формує структуру. При цьому елементи системи (підсистеми) …

Склад і структура обігових коштів

Обігові кошти - це сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів та фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва й ре­алізації продукції. Типовий склад і класифікація обігових коштів на­ведено в табл. 9.1. Таблиця 9.1 Склад …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2045