Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ І МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Пріоритетом комерційних банків є комплексне задоволення потреб існуючих та потенційних клієнтів. Досягти цього можли­во шляхом створення широкого спектру банківських продуктів і послуг для окремих сегментів ринку, впроваджуючи гнучку та­рифну політику, орієнтовану на запити клієнтів різних регіонів, будуючи організаційну структуру банків за «клієнтським» прин­ципом. Комерційні банки України формують імідж надійності та ста­більності, намагаючись отримати рейтинги міжнародних […]

Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві

Підвищення ефективності сучасного виробництва та забезпечен­ня конкурентоспроможності продукції ґрунтується в основному на нових рішеннях у сфері техніки та технології, а також на застосуванні нових організаційних форм та економічних методів господарювання, які використовують на різних стадіях циклу «наука—виробництво» та реалізують відповідні ланки управління на рівні підприємств, об’єднань, наукових і проектних організацій. Прийняття та реаліза­ція таких рішень […]

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування

Для оцінювання ефективності проекту використовуються такі показ­ники: чистий дохід (ЧД), чистий дисконтований дохід (ЧДД), індекс до - ходності (ІД) і внутрішня норма доходності (ВНД). Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту є різ­ницею між надходженнями і виплатами коштів підприємства в процесі реалізації проекту стосовно кожного інтервалу планування (табл. 11.4). Таблиця 11.4 Визначення чистого доходу від […]

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Для оцінювання ефективності інвестиційних проектів викорис­товуються прості (статистичні) і динамічні (дисконтування) мето­ди. Прості (статистичні) методи поділяються на методи розрахун­ку норми прибутку і терміну окупності. Динамічні методи (методи дисконтування) поділяються на методи розрахунку чистого дискон­тованого доходу, індексу доходності, внутрішньої норми доходності і дисконтованого терміну окупності. Методи оцінювання ефектив­ності інвестиційних проектів подано в табл. 11.3. Описання методу […]

МАРКЕТИНГ-АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Відділ маркетингу і клієнтської політики — це підрозділ, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності комер­ційного банку шляхом розробки та реалізації заходів продукто­вої, цінової, збутової та комунікаційної політики. Продуктова політика комерційного банку є комплексом за­ходів щодо вдосконалення продуктового портфеля. Цінова політика — комплекс заходів, спрямованих на змен­шення витрат при одночасному збільшення доходів комерційного банку. Збутова політика […]

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Оксана ПРОДАН, Всеукраїнське об’єднання малого і середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» • місце і значення Спрощеної системи оподаткування • світовий досвід • спеціальна система оподаткування для малого бізнесу: якою вона має бути? Система оподаткування є важливим чинником розвитку бізнесу в усіх країнах. При цьому важливими в оподаткуванні є не лише ставки податків, а й їхня кількість, процедури […]

Інвестиції та інвестиційний проект

Інвестиції (від англ. investment) означають «капітальні вкладен­ня», проте зараз цей термін трактують ширше. Інвестиції - це вкла­дення фінансових коштів та різних ресурсів у різні види економічної діяльності з метою збереження і збільшення капіталу. Ресурси, призначені для інвестицій, умовно поділяють на такі напрями: • освоєння і випуск нової продукції; • технічне переозброєння; • розширення виробництва; • […]

Оцінювання та амортизація нематеріальних активів підприємства

Продукт інтелектуальної власності має певну ринкову вартість, а тому його можна: здати в оренду, продати, передати в заставу для отримання кредиту, розширити власні кошти тощо. З економічної позиції, вартість об’єктів інтелектуальної власності - це витрати підприємства на придбання нематеріальних ресурсів, які викорис­товуватимуться для отримання певного економічного результату, тобто для підприємства є нематеріальними активами. Нематеріальні активи […]

Патентно-ліцензійна діяльність підприємств

Нематеріальні ресурси за формою охорони прав поділяються на дві основні групи: об’єкти патентного права (права промислової власності) та об’єкти авторського права. Об’єктом патентного права є продукти науково-технічної твор­чості, для охорони яких після певної реєстрації видаються патенти або свідоцтва. Для правової охорони об’єкта промислової власності необхідно по­дати заявку до Держпатенту України, яка проходить належну експер­тизу, і […]

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТВОРЕННІ СЕКТОРУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ

Л. Є. Купінець, д. е.н., с. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Розвиток процесів екологізації суспільного виробництва і йо­го секторів передбачає виникнення принципово нових сфер діяль­ності, не властивих традиційній економіці. Йдеться про формуван­ня сфери екологічних послуг, що надаються створюваними екоїнф- раструктурнимі підрозділами і розвиток еко-бізнесу. Специфіка цих послуг, так само […]

БІЗНЕС-СТАТИСТИКА Конспект лекцій

Сєрова І. А. Шаповалова В. О. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища - розвиток малого та середнього бізнесу. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентом ринкової економіки є існування, взаємодія та оптимальне співвідношення великих, середніх та малих […]

Поняття і види нематеріальних ресурсів

Нематеріальні ресурси - це складова потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом тривалого пері­оду. Для цієї складової характерні відсутність матеріально-речової основи і невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її вико­ристання (Рис. 10.1). Рис. 10.1. Нематеріальні ресурси промислового підприємства Інтелектуальна власність - це результат, продукт творчої діяль­ності людини, тобто ідеї, думки, образи, символи, які втілюються в матеріальних […]

НАПРЯМКИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Н. Л. Шлафман, д. е.н., с. н.с., М. М. Стоянова, к. е.н., Городинський А. Л. ІПРЕЕД НАН України, Одеса Світовий досвід переконливо довів, що кожна з країн, які ди­намічно розвиваються, розробляла довгострокову програму соціа­льно-економічних перетворень, багато в чому засновану на розвит­ку і підтримці сектора малого і середнього підприємництва (МСП), що є найбільш динамічним фактором економічного […]

Показники ефективності використання обігових коштів

Ефективність використання обігових коштів характеризується системою економічних показників. Швидкість оборотності обі­гових коштів є найважливішим показником інтенсивності вико­ристання обігових коштів. Вона визначається за допомогою таких взаємозв’язаних показників: коефіцієнт оборотності, тривалість од­ного обороту в днях та коефіцієнт завантаження обігових коштів. Коефіцієнт оборотності (Ко6) показує кількість оборотів, здій­снених обіговими коштами за рік (півріччя, квартал), і визначається за формулою: […]

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Функціонування банківської системи відбувається нині в до­сить складних економічних умовах, коли забезпечення ста­більності у фінансовому секторі економіки значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, скороченням обся­гів виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому при наданні кредиту комерційними банками важливе значення має один із інструментів стратегії банківського маркетингу, а са­ме: оцінка кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі […]

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ І АКТИВІВ БАНКУ

Важливою складовою стратегії банківського маркетингу в кон­тексті управління активами та пасивами, поряд із необхідністю проведення комплексного структурного аналізу активів та паси­вів, розробки методів їх оцінки, визначення поточного рівня та прогнозування банківських ризиків, є побудова в комерційному банку адекватної організаційної структури, яка забезпечувала б постійну участь вищого керівництва у процесі прийняття рішень у сфері управління активно-пасивними […]

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Н. Л. Шлафман, д. е.н., с. н.с., Т. О. Кір'язрова, аспірант ІПРЕЕД НАН України, Одеса Податкова система країни повинна, як і всі інші фактори роз­витку, сприяти вирішенню стратегічних задач розвитку нашої дер­жави, а її фіскальна сутність має мати вторинне значення. Однак, у процесі реформування податкової системи України були шаблонно перенесені особливості податкових систем розвинених країн, […]

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Комерційний банк здійснює одночасно операції із залу­чення та розміщення коштів, що зумовлює наявність багатьох факторів ризику та вимагає особливого підходу до обмеження їх впливу. Ризики активно-пасивних операцій пов’язані, передусім, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведен­ня до нуля […]

Визначення потреби в обігових коштах

Норматив обігових коштів - це мінімальна сума грошових коштів, постійно необхідна підприємству для його виробничої діяльності. Норма обігових коштів - це виражена у відносних величинах (днях або відсотках) мінімальна потреба в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, яка забезпечує безперебійний, ритмічний процес виробни­цтва. Норматив обігових коштів (Н) у грошовому виразі за основни­ми елементами виробничих запасів визначається таким […]

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Розглянемо організаційну структуру комерційного банку як складову, від якої залежить ефективність реалізації стратегії бан­ківського маркетингу. Загалом під системою розуміють сукупність елементів, пов’я­заних відношеннями та зв’язками один з одним. Мережа цих зв’язків та відношень формує структуру. При цьому елементи системи (підсистеми) функціонують у часі як єдине ціле: кожен елемент працює задля мети цілої системи. З огляду […]

Склад і структура обігових коштів

Обігові кошти - це сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів та фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва й ре­алізації продукції. Типовий склад і класифікація обігових коштів на­ведено в табл. 9.1. Таблиця 9.1 Склад і класифікація обігових коштів Види Обігових Коштів Склад обігових коштів Ознаки Класифі­ Кації Оборотні виробни­чі […]

Показники ефективності використання основних фондів

Основні показники ефективності використання основних фондів можна об’єднати в чотири групи: 1) показники екстенсивного ви­користання основних фондів, які відображають рівень їх викорис­тання за часом; 2) показники інтенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за потужністю (продуктивністю); 3) показники інтегрального використання осно­вних фондів, які враховують сукупний вплив всіх факторів — як екстенсивних, так і […]

Зношення й амортизація основних фондів

Зношення основних фондів. Зношення характеризує процес ста­ріння основних фондів, що діють як у фізичних, так і в економічних відносинах. Зношення основних фондів визначається по будівлях і спорудах, передавальних пристроях, машинах і устаткуванні, тран­спортних засобах, виробничому та господарському інвентарю, робо­чій худобі, багаторічних насадженнях, які досягли експлуатаційного віку, нематеріальних активах. Зношення основних засобів визнача­ється за повний календарний […]

Структура й оцінювання основних фондів

Основні фонди - це частина засобів виробництва, які діють у про­цесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігають при цьому впродовж усього періоду натурально-речовинну форму і пере­носять свою вартість на продукцію по частинах у міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань. Згідно з системою бухгалтерського об­ліку, до основних фондів відносяться засоби праці з терміном служби більше 12 […]

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Однією зі складових зростання інвестицій в економіку є сти­мулювання збільшення обсягів депозитного ринку. Депозитний ринок є однією з найважливіших цілей грошово-кредитної полі­тики НБУ, саме він і забезпечує той відсоток залучення коштів комерційними банками, який визначає можливість їх інвесту­вання в економіку. Своєю чергою, зростання обсягів інвестицій є матеріальною основою для зростання грошових доходів насе­лення і підприємців, […]

СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ ТТТДХТД ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ[31]

Розглянемо варіанти застосування сегментаційного підходу як засобу просування банківських продуктів і послуг, користуючись досвідом «Альфа-Банку». Успішність просування банківських продуктів і послуг суттє­во залежить від стану ринку загалом та від розуміння поведін - кових особливостей реальних або потенціальних споживачів — цільової аудиторії. Вибір цільової аудиторії ґрунтується на сегментаційному під­ході. Існують різні способи сегментації, однак всі вони […]

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Бізнес-планування допомагає підприємцю: Визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підпри­ємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності; […]

РЕЗУЛЬТАТИ РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ[30]

Розглянемо використання результатів ринкових досліджень у контексті формування комунікаційної політики на прикладі до­свіду «Альфа-Банку». В умовах швидкого розвитку банківської сфери України та зростання попиту на роздрібні банківські послуги з боку фізич­них осіб — все більше актуалізується потреба в управлінні рин­ком із застосуванням усього арсеналу засобів стратегічного мар­кетингу. В межах цього типу маркетингової активності інструменти дослідження […]

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Л. П. Шацкова, інженер Одеський національний політехнічний університет Українська наукова спільнота звернула увагу на проблеми теорії інтелектуального потенціалу в працях таких вчених як: Ю. Гава, А. Гадзало, М. Демчишин, В. Кавецкий, О. Киреева, І. Мой - сеєнко, Т. Орлова та інші. У всіх цих працях наголошується на не­обхідності спрямувати зусилля вчених на всебічне вивчення інте­лектуальних […]

Планування фонду оплати праці

Заробітна плата — це сума грошових виплат, вартість на­туральної оплати за роботу, виконану найнятими робітниками за трудовим договором (контрактом). Категорія «заробітна плата» має подвійний характер: для найнятого робітника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва. Витрати на робочу силу не обмежуються тільки виплатою за­робітної плати. Витрати підприємства на робочу силу включають також […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2045

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru