Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Світ і довкілля

У результаті забруднення довкілля виникають проблеми існування людства у великих регіонах планети Земля. Щорічно з надр Землі добувається більше 780 млрд т вугілля, 279,693 млрд т мінеральної сировини й споживається 8,5 трлн, т первинних енергоносіїв. Підприємства промисловості, енергетики й транспортні засоби спалюють 5,1 млрд т у. п. кам’яного й бурого вугілля, більше 5,34 млрд т […]

ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

2.1 ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ 2.1 Л Загальні відомості Усі технічні засоби, в яких використовується паливо, щороку викидають у повітряний басейн [ 1 ] двооксиду сірки - 150 млн т; вуглецю - понад 5000 млн т; оксидів азоту - 50 млн т; твердих частинок - понад 20 млн т. В результаті діяльності людини в атмосферу […]

Перспективи розвитку енергетики України

основних На початку перебудови при розпаді СРСР Україна мала досить високі показники виробництва ПЕР, про що свідчать дані таблиці 1.2.5. Країни Види ПЕР Електроенер гія, кВттод Нафта, кг Газ природни 3 и, м Вугілля 5 КГ Україна 4843 86,0 400,0 1978 Великобри танія 5603 1396,0 908,0 1623 Італія 3804 76,1 287,0 28,4 Франція 7757 52,9 […]

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

1.2.1 Минуле і сучасний стан енергетики України В Україні, що займала до 2,7 % території колишнього СРСР, було розташовано 15,2 % основних виробничих фондів; випускалося більше 17 % промислової і 22 % сільськогосподарської продукції, добувалося 27 % вугілля, 52 % залізної руди, вироблялося 35 % сталі, 95 % магістральних тепловозів, 24 % тракторів, 21 % […]

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Й УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Енергетика є галуззю науки і промисловості, яка включає генерування, перетворення, передачу і використання різних видів енергії. Таким чином, первинною є енергія (слово “енергія” у перекладі з грецького означає “діяльність”). У фізиці поняття “енергія” введено як назву деякої загальної міри різних форм руху матерії; різні форми руху матерії мають властивість перетворюватися з одного виду […]

Ищем нижнее белье по каталогам

Вряд ли удастся встретить мужчину, который хотя бы однажды не покупал нижнее белье в качестве подарка своей возлюбленной. Это очень интимный подарок, и сделать его может только самый близкий человек. Выбирая белье в качестве подарка, вы демонстрируете свою заботу и особое отношение, подчеркивая то важное место в вашей жизни, которое занимает женщина. Так уж сложилось, […]

книга малого бізнесу України

«Зелена книга малого бізнесу України 2012» Аналізує декілька ключових напрямів, які визначено як важливі у формуванні ефективної державної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Ми намагались показати, що кожне рішення містить у собі певні ризики, характеризується сильними і слабки­ми сторонами. Не всі напрями та пропозиції однозначно корисні для малого бізнесу, і є рішення, які з високою […]

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» УКРАЇНИ» 11-12 жовтня 2012р. м. Одеса Учасники конференції констатували, що підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиче­ність ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок «підприємець-власник», сприяє підви­щенню інвестиційної привабливості територій. Великою мірою роль підприємництва в концепції сталого розвитку України полягає […]

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПРОМИСЛОВОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. І. Дубницький, д. е.н., професор Донецький державний університет управління, м. Донецьк На сьогоднішній день актуальною тенденцією у діяльності малих промислових підприємств є маркетингова спрямованість. Це є необхідністю в сучасних ринкових умовах для «виживання» у жорстокій конкуренції. Від так кожному промисловому підприємс­тву сфери підприємництва необхідно мати деякі приховані можли­вості, які часто називають маркетинговим потенціалом. Невід’ємною […]

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Бізнес-планування допомагає підприємцю: Визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підпри­ємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності; […]

Малий бізнес і державні закупівлі

Законодавче закріплення вимоги розміщення частки державних закупівель у секторі малого бізнесу на перший погляд може вигляда­ти привабливо для суб’єктів малого підприємництва, але однознач­но вимагає значних витрат на адміністрування. Збільшення витрат на адміністрування пов’язано з необхідністю підтвердження статусу суб’єкта малого бізнесу, що на сьогодні взагалі не вирішено. Розроб­ка і затвердження документів, що підтверджують статус (розмір) суб’єкта […]

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення інформації, обґрунтування реаліс­тичних альтернативних дій, порівняння та відбір альтернатив, формулю­вання та видавання рішень [5]. Одним […]

ВЗАЄМОДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ В НАПРЯМКУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ

С. В. Філиппова, д. е.н., проф., І. Р. Крючкова, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення займає ефективна інвестиційна діяльність підп­риємств. На мікрорівні її ефективність залежить насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії підприємства та його можливостей залучити кошти. Серед основних джерел залу­чення коштів слід виділити такьі розповсюдженьї […]

Державні закупівлі в Україні

Кардинальні зміни у законодавчому забезпеченні процедур дер­жавних закупівель в Україні покладено прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289- VI[14], до якого вже внесено 9 змін і доповнень. Основні положення тендерного законодавства в Україні в цілому відповідають базовим вимогам, що висуваються до регулювання цієї сфери. Але ствер­джувати, що Закон 2010 року суттєво скоротив […]

ФАКТОР ТОВАРНОГО РЫНКА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Н. Л. Тараканов, к. э.н., с. н.с. Институт проблем рынка рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса. В традиционном представлении логистика материальных по­токов решает задачи обеспечения эффективного перемещения то­варно-материальных ценностей в логистических цепях [1]. Кризис­ные явления в мировой экономике, которые особенно масштабно стали проявляться в настоящее время, заставляют пользователей логистических услуг все больше внимания […]

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження у новому життєвому циклі. Кожен з цих етапів - це відповідний соціально-економічний процес, що потребує […]

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. М. Сараєва, к. філос. н., НІ Носова, пров. інж. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса В сучасних умовах ефективно функціонуючий підприємни­цький сектор стає життєво необхідним для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності економіки. Сьогодні в ба­гатьох промислово розвинених країнах мале підприємництво акти­вно розвивається, забезпечуючи сталий розвиток, впровадження інновацій, створення нових робочих […]

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію за сукупністю загалом (о2), а також міжгрупову (оіпЄ) та внутрішньогрупову дисперсії (^іп^а). В наведених нижче […]

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму спостереження). Впровадження вибіркових обстежень малих підприємств в Україні включає наступні етапи: Пілотне обстеження промислових і […]

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу відносяться всі складові результату, зв'язані з виробництвом і реалізацією продукції (послуг). Результат фінансових операцій - […]

ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Нізяєва, ст. викл., О. С. Дашковський, здобувач Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса У ринкових умовах господарювання підприємство, як відк­рита система, функціонує у складному, нестабільному та динаміч­ному зовнішньому середовищі, є учасником трансферних відносин. Безліч вхідних і вихідних потоків інформації, фінансових і матеріа­льних ресурсів і готової продукції є перманентним предметом до­говірних узгоджень економічних інтересів […]

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н. В. Мельник, аспірантка Одеський національний економічний університет, м. Одеса Активізація інвестиційної діяльності є вирішальною ланкою економічної політики держави, оскільки на її основі можна реально здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки. Інвести­ційні процеси в країні, як і у будь-якій іншій трансформаційній економіці, відбуваються за участю багатьох складових, взаємо­пов’язаних державних і недержавних, фінансових та не фінансових інституцій, […]

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В. И. Ляшенко, д. э.н., с. н.с., А. В. Колесникова, аспирант ИЭП НАН Украины, Донецк Для стимулирования развития малого предпринимательства одним из важных направлений наряду с налоговыми льготами, со­вершенствования правовой базы, является обеспечение дополни­тельного финансирования как прямого кредитования, так и исполь­зование различных видов банковских услуг по мобилизации ресур­сов. Исследования финансовой среды показывают, что банков­ская система […]

Державні закупівлі в Росії

У Росії держзакупівлі регулюються Законом РФ №94-ФЗ «Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» від 21.07.2005, але планується, що в 2012-2013 роках у Росії буде вве­дено нову систему держзакупівлі - федеральну контрактну систему за досвідом США. Вбачається, що Закон РФ №94-ФЗ недоскона­лий, особливо за умов високої корупції. […]

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ В УСИЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С. Г. Демьяненко, к. э. н., В. И. Золотов, к. э. н., с. н. с

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса В настоящее время возникла необходимость в теоретическом осмыслении широкого круга микро-, мезо-, макроэкономических и экологических проблем, включая мотивационный аспект предпри­нимательской деятельности экономических субъектов, а также объективные закономерности формирования и использования их доходов. В этой связи возникает интерес и экономическая необхо­димость в более подробном исследовании и […]

Основні положення оцінки ефективності діяльності МСБ

Критерій - це якісна оцінка ефективності, що відображає саму її суть. Він повинен відповідати принаймні двом методичним вимогам: Об'єктивно відображати співвідношення реального ефекту вироб­ництва і наявних економічних ресурсів ("випуск-ресурси"); Мати якісну однорідність і кількісну порівняльність на всіх стадіях відтворювального процесу. Виходячи з того, що малі форми господарювання мають, як правило, подвійну природу (мету), то, по-перше, […]

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Громова д. э.н., г. н.с., А. В. Косовский Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Специфическое положение независимой Украины на совре­менном этапе как морской державы обуславливает необходимость создания практически заново целостной национальной системы нормативов и нормативных документов для организации эффек­тивного логически обоснованного управления морским природо­пользованием. В качестве приоритетных задач управления морским […]

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ НВДЕ

О. М. Громова, д. е.н., Т. Д. Маркова Інститут проблеми ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Відомо, що теплоенергетика, в тому числі на основі нетради­ційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ), є однією із найваж­ливіших складових економічної безпеки країни, тому державі не­обхідно застосовувати весь комплекс економічних, правових та ад­міністративних засобів для подолання негативної тенденції до […]

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. В. Лукащук, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Зростання національної економіки, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць вимагає подальшого реа­льного вдосконалення підприємницького середовища. На сьогод­нішній день, уже ні в кого не повинно залишитися сумнівів щодо пріоритетності розвитку підприємницького сектору, який є осно­вою покращення якості життя населення […]

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. О. Ворожейкін, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України В умовах інформатизації суспільства та підвищення ролі комп’ютерних технологій в економічному та суспільному житті швидкість прийняття ділових рішень може стати однією із ключо­вих переваг підприємництва у конкурентній боротьбі. У той же час, відсутність однозначного трактування законодавства, бюрократич­на тяганина заважають підприємцям адекватно реагувати […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1645

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru