Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особливості дії різних газів і випарених рідин

З 1860 р. в атмосферу потрапило майже 180 млрдт вуглекислого газу від спалювання лісів та ще 190 млрд т від спалювання газу, нафти та вугілля. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку 14 млрдт. На початку …

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання

Сонячне випромінювання — екологічно чисте й поновлюване джерело енергії. Запаси сонячної енергії величезні, річна кількість падаючої на Землю 18 17 енергії становить 1,05-10 кВт-год, з них 2-10 кВт-год припадає на поверхню суші. Із цієї кількості енергії 1,62-1016 кВт-год у рік …

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.2.1 Забруднення атмосфери Джерелами забруднення атмосфери є практично всі види людської діяльності - від побутової до виробничої. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість. Загазованість пов’язана з потраплянням в атмосферу газів - забруднювачів, серед яких найтяжчий вплив на живі …

Потенційні вітроресурси

Енергетичні ресурси підрозділяються на два види: потенційні й технічні. Потенційні вітроенергоресурси - це сумарна енергія руху повітряних мас, що переміщуються над розглянутою територією. У природі ці ресурси надзвичайно великі. Однак на практиці використовується лише деяка частина потенційних енергоресурсів. Ця енергоактивна …

Вплив промисловості на довкілля

Промислові енергетичні викиди й дія відходів більшою чи меншою мірою залежать від галузей промисловості. Викиди важких металів (окрім свинцю), для яких загальним індикатором є кадмій, залежать від обсягу виробництва металургійної промисловості і від використання вугілля та нафти. Зменшення обсягу виробництва …

ПОРІВНЯННЯ ПАЛИВ

Будучи різноманітними по якості, енергоресурси мають визначену взаємозамінність; замість вугілля може бути використані мазут або газ, замість урану - сонячна енергія і т. д. Як правило, суспільству не байдуже, які види ресурсів або енергоносіїв застосувати для досягнення поставлених цілей. При …

Вплив ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ

Рівень розвитку ПЕК визначає не лише загальний рівень економічного розвитку держави, рівень соціальної сфери та життя людей, але й рівень шкідливого впливу на довкілля. З усіх видів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля найбільш масштабними є викиди забруднюючих речовин в …

Ресурсна база — загальна кількість енергії усіх видів

Ресурси - частина ресурсної бази, що оцінюється як у принципі придатна до використання. Оцінка ґрунтується як на достовірних знаннях, так і на розумних припущеннях про перебування покладів корисних копалин і можливих технологій їхнього добування. Енергетичні ресурси — це будь-які джерела …

Україна і довкілля

Згідно з низкою причин, насамперед соціально-економічних, в Україні склалося досить важке становище з довкіллям. Практично на всій території в атмосфері фіксуються 10-кратні і більші перевищення гранично-допустимих концентрацій окремих речовин. Згідно з оцінкою Міжнародного інституту менеджменту навколишнього середовища, щорічні втрати України …

Світ і довкілля

У результаті забруднення довкілля виникають проблеми існування людства у великих регіонах планети Земля. Щорічно з надр Землі добувається більше 780 млрд т вугілля, 279,693 млрд т мінеральної сировини й споживається 8,5 трлн, т первинних енергоносіїв. Підприємства промисловості, енергетики й транспортні …

ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

2.1 ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ 2.1 Л Загальні відомості Усі технічні засоби, в яких використовується паливо, щороку викидають у повітряний басейн [ 1 ] двооксиду сірки - 150 млн т; вуглецю - понад 5000 млн т; оксидів азоту - 50 …

Перспективи розвитку енергетики України

основних На початку перебудови при розпаді СРСР Україна мала досить високі показники виробництва ПЕР, про що свідчать дані таблиці 1.2.5. Країни Види ПЕР Електроенер гія, кВттод Нафта, кг Газ природни 3 и, м Вугілля 5 КГ Україна 4843 86,0 400,0 …

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

1.2.1 Минуле і сучасний стан енергетики України В Україні, що займала до 2,7 % території колишнього СРСР, було розташовано 15,2 % основних виробничих фондів; випускалося більше 17 % промислової і 22 % сільськогосподарської продукції, добувалося 27 % вугілля, 52 % …

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Й УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Енергетика є галуззю науки і промисловості, яка включає генерування, перетворення, передачу і використання різних видів енергії. Таким чином, первинною є енергія (слово “енергія” у перекладі з грецького означає “діяльність”). У фізиці поняття “енергія” введено як назву деякої загальної …

Ищем нижнее белье по каталогам

Вряд ли удастся встретить мужчину, который хотя бы однажды не покупал нижнее белье в качестве подарка своей возлюбленной. Это очень интимный подарок, и сделать его может только самый близкий человек. Выбирая белье в качестве подарка, вы демонстрируете свою заботу и …

книга малого бізнесу України

«Зелена книга малого бізнесу України 2012» Аналізує декілька ключових напрямів, які визначено як важливі у формуванні ефективної державної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Ми намагались показати, що кожне рішення містить у собі певні ризики, характеризується сильними і слабки­ми сторонами. Не …

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» УКРАЇНИ» 11-12 жовтня 2012р. м. Одеса Учасники конференції констатували, що підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиче­ність ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок «підприємець-власник», …

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПРОМИСЛОВОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. І. Дубницький, д. е.н., професор Донецький державний університет управління, м. Донецьк На сьогоднішній день актуальною тенденцією у діяльності малих промислових підприємств є маркетингова спрямованість. Це є необхідністю в сучасних ринкових умовах для «виживання» у жорстокій конкуренції. Від так кожному …

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. …

Малий бізнес і державні закупівлі

Законодавче закріплення вимоги розміщення частки державних закупівель у секторі малого бізнесу на перший погляд може вигляда­ти привабливо для суб’єктів малого підприємництва, але однознач­но вимагає значних витрат на адміністрування. Збільшення витрат на адміністрування пов’язано з необхідністю підтвердження статусу суб’єкта малого бізнесу, …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

ВЗАЄМОДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ В НАПРЯМКУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ

С. В. Філиппова, д. е.н., проф., І. Р. Крючкова, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення займає ефективна інвестиційна діяльність підп­риємств. На мікрорівні її ефективність залежить насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії …

Державні закупівлі в Україні

Кардинальні зміни у законодавчому забезпеченні процедур дер­жавних закупівель в Україні покладено прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289- VI[14], до якого вже внесено 9 змін і доповнень. Основні положення тендерного законодавства в Україні в цілому відповідають базовим …

ФАКТОР ТОВАРНОГО РЫНКА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Н. Л. Тараканов, к. э.н., с. н.с. Институт проблем рынка рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса. В традиционном представлении логистика материальных по­токов решает задачи обеспечения эффективного перемещения то­варно-материальных ценностей в логистических цепях [1]. Кризис­ные явления в мировой экономике, …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. М. Сараєва, к. філос. н., НІ Носова, пров. інж. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса В сучасних умовах ефективно функціонуючий підприємни­цький сектор стає життєво необхідним для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності економіки. Сьогодні в ба­гатьох …

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію …

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму …

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу …

ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Нізяєва, ст. викл., О. С. Дашковський, здобувач Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса У ринкових умовах господарювання підприємство, як відк­рита система, функціонує у складному, нестабільному та динаміч­ному зовнішньому середовищі, є учасником трансферних відносин. Безліч вхідних і вихідних потоків …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1645