Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Україна і довкілля

Згідно з низкою причин, насамперед соціально-економічних, в Україні склалося досить важке становище з довкіллям. Практично на всій території в атмосфері фіксуються 10-кратні і більші перевищення гранично-допустимих концентрацій окремих речовин. Згідно з оцінкою Міжнародного інституту менеджменту навколишнього середовища, щорічні втрати України …

Світ і довкілля

У результаті забруднення довкілля виникають проблеми існування людства у великих регіонах планети Земля. Щорічно з надр Землі добувається більше 780 млрд т вугілля, 279,693 млрд т мінеральної сировини й споживається 8,5 трлн, т первинних енергоносіїв. Підприємства промисловості, енергетики й транспортні …

ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

2.1 ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ 2.1 Л Загальні відомості Усі технічні засоби, в яких використовується паливо, щороку викидають у повітряний басейн [ 1 ] двооксиду сірки - 150 млн т; вуглецю - понад 5000 млн т; оксидів азоту - 50 …

Перспективи розвитку енергетики України

основних На початку перебудови при розпаді СРСР Україна мала досить високі показники виробництва ПЕР, про що свідчать дані таблиці 1.2.5. Країни Види ПЕР Електроенер гія, кВттод Нафта, кг Газ природни 3 и, м Вугілля 5 КГ Україна 4843 86,0 400,0 …

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

1.2.1 Минуле і сучасний стан енергетики України В Україні, що займала до 2,7 % території колишнього СРСР, було розташовано 15,2 % основних виробничих фондів; випускалося більше 17 % промислової і 22 % сільськогосподарської продукції, добувалося 27 % вугілля, 52 % …

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Й УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Енергетика є галуззю науки і промисловості, яка включає генерування, перетворення, передачу і використання різних видів енергії. Таким чином, первинною є енергія (слово “енергія” у перекладі з грецького означає “діяльність”). У фізиці поняття “енергія” введено як назву деякої загальної …

Ищем нижнее белье по каталогам

Вряд ли удастся встретить мужчину, который хотя бы однажды не покупал нижнее белье в качестве подарка своей возлюбленной. Это очень интимный подарок, и сделать его может только самый близкий человек. Выбирая белье в качестве подарка, вы демонстрируете свою заботу и …

книга малого бізнесу України

«Зелена книга малого бізнесу України 2012» Аналізує декілька ключових напрямів, які визначено як важливі у формуванні ефективної державної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Ми намагались показати, що кожне рішення містить у собі певні ризики, характеризується сильними і слабки­ми сторонами. Не …

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» УКРАЇНИ» 11-12 жовтня 2012р. м. Одеса Учасники конференції констатували, що підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиче­ність ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок «підприємець-власник», …

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПРОМИСЛОВОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. І. Дубницький, д. е.н., професор Донецький державний університет управління, м. Донецьк На сьогоднішній день актуальною тенденцією у діяльності малих промислових підприємств є маркетингова спрямованість. Це є необхідністю в сучасних ринкових умовах для «виживання» у жорстокій конкуренції. Від так кожному …

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. …

Малий бізнес і державні закупівлі

Законодавче закріплення вимоги розміщення частки державних закупівель у секторі малого бізнесу на перший погляд може вигляда­ти привабливо для суб’єктів малого підприємництва, але однознач­но вимагає значних витрат на адміністрування. Збільшення витрат на адміністрування пов’язано з необхідністю підтвердження статусу суб’єкта малого бізнесу, …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

ВЗАЄМОДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ В НАПРЯМКУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ

С. В. Філиппова, д. е.н., проф., І. Р. Крючкова, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення займає ефективна інвестиційна діяльність підп­риємств. На мікрорівні її ефективність залежить насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії …

Державні закупівлі в Україні

Кардинальні зміни у законодавчому забезпеченні процедур дер­жавних закупівель в Україні покладено прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289- VI[14], до якого вже внесено 9 змін і доповнень. Основні положення тендерного законодавства в Україні в цілому відповідають базовим …

ФАКТОР ТОВАРНОГО РЫНКА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Н. Л. Тараканов, к. э.н., с. н.с. Институт проблем рынка рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса. В традиционном представлении логистика материальных по­токов решает задачи обеспечения эффективного перемещения то­варно-материальных ценностей в логистических цепях [1]. Кризис­ные явления в мировой экономике, …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. М. Сараєва, к. філос. н., НІ Носова, пров. інж. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса В сучасних умовах ефективно функціонуючий підприємни­цький сектор стає життєво необхідним для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності економіки. Сьогодні в ба­гатьох …

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію …

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму …

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу …

ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Нізяєва, ст. викл., О. С. Дашковський, здобувач Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса У ринкових умовах господарювання підприємство, як відк­рита система, функціонує у складному, нестабільному та динаміч­ному зовнішньому середовищі, є учасником трансферних відносин. Безліч вхідних і вихідних потоків …

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н. В. Мельник, аспірантка Одеський національний економічний університет, м. Одеса Активізація інвестиційної діяльності є вирішальною ланкою економічної політики держави, оскільки на її основі можна реально здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки. Інвести­ційні процеси в країні, як і у будь-якій іншій трансформаційній …

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В. И. Ляшенко, д. э.н., с. н.с., А. В. Колесникова, аспирант ИЭП НАН Украины, Донецк Для стимулирования развития малого предпринимательства одним из важных направлений наряду с налоговыми льготами, со­вершенствования правовой базы, является обеспечение дополни­тельного финансирования как прямого кредитования, так и …

Державні закупівлі в Росії

У Росії держзакупівлі регулюються Законом РФ №94-ФЗ «Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» від 21.07.2005, але планується, що в 2012-2013 роках у Росії буде вве­дено нову систему держзакупівлі - федеральну контрактну …

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ В УСИЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С. Г. Демьяненко, к. э. н., В. И. Золотов, к. э. н., с. н. с

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса В настоящее время возникла необходимость в теоретическом осмыслении широкого круга микро-, мезо-, макроэкономических и экологических проблем, включая мотивационный аспект предпри­нимательской деятельности экономических субъектов, а также объективные закономерности формирования и использования …

Основні положення оцінки ефективності діяльності МСБ

Критерій - це якісна оцінка ефективності, що відображає саму її суть. Він повинен відповідати принаймні двом методичним вимогам: Об'єктивно відображати співвідношення реального ефекту вироб­ництва і наявних економічних ресурсів ("випуск-ресурси"); Мати якісну однорідність і кількісну порівняльність на всіх стадіях відтворювального процесу. …

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Громова д. э.н., г. н.с., А. В. Косовский Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Специфическое положение независимой Украины на совре­менном этапе как морской державы обуславливает необходимость создания практически заново целостной национальной системы нормативов и нормативных …

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ НВДЕ

О. М. Громова, д. е.н., Т. Д. Маркова Інститут проблеми ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Відомо, що теплоенергетика, в тому числі на основі нетради­ційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ), є однією із найваж­ливіших складових економічної безпеки країни, тому …

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. В. Лукащук, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Зростання національної економіки, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць вимагає подальшого реа­льного вдосконалення підприємницького середовища. На сьогод­нішній день, уже ні в кого не …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1645

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru