Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Озонові дірки

Озон - це кисень, утворений із трьох атомів (03). В атмосфері Землі його є приблизно 5 млрд т, і міститься він у стратосфері в проміжку між 25-60 км атмосфери. Озон виконує життєзахисну функцію: затримує ультрафіолетові промені, що надходять із космосу. …

Джерела геотермального тепла

Під геотермікою (від грецьких слів «гео» - земля й «термо» - тепло) розуміється наука, що вивчає тепловий стан земної кори й Землі в цілому, його залежність від геологічної будови, складу гірських порід, магматичних процесів і цілого ряду інших факторів. Критерієм …

Парниковий ефект

Близько 70 % сонячної енергії, що прямує до Землі, досягає її поверхні, а потім частина енергії, відбиваючись від поверхні планети, повертається назад, у космічний простір. Концентрація С02 в атмосфері безперервно зростає: в 1850 р. вона становила 0,027%, в 1956 р. …

Нейтральні точки

Невеликі ділянки небесного зводу, у напрямку яких розсіяне сонячне світло неполяризоване. В ідеальній релеєвській атмосфері таких точок було б дві: співпадаюча із сонячним диском і діаметрально йому протилежна (антисолярна). Внаслідок багаторазового розсіювання й розсіювання на великих частинках у реальній атмосфері …

Кислотні дощі

В природі всі розчини діляться на кислі, нейтральні та лужні. Кислотність водного розчину визначається наявністю в ньому позитивних водневих іонів Н+ і характеризується концентрацією цих іонів в одному літрі розчину С(Н+)(моль/л, або г/л). Лужність водного розчину визначається наявністю гідроксильних іонів …

Релеєвське розсіювання

Релеєвське розсіювання — розсіювання світла без зміни довжини хвилі (також має назву пружного розсіювання) на частках, неоднорідностях або інших об'єктах, коли частота світла, що розсіюється, істотно менше власної частоти об'єкта, що розсіює, або системи. Еквівалентне формулювання - розсіювання світла на …

Зміна структури атмосфери

Як відомо, основу атмосфери становлять її компоненти: азот - 78,08 %, кисень - 20,95 %, аргон - 0,93 %, вуглекислий газ - 0,03 %, водень, неон, гелій, криптон, ксенон, аміак та інші - разом 0,01 %. Основним компонентом атмосфери для …

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання (продовження). Розсіяне випромінювання

Перші спроби пояснити синій колір неба відносяться до 16 в. Леонардо да Вінчі пояснював синявий небесного зводу тим, що біле повітря на темному тлі світового простору здається синім. Л. Ейлер уважав (1762), що "самі частки повітря мають синюватий відтінок і …

Особливості дії різних газів і випарених рідин

З 1860 р. в атмосферу потрапило майже 180 млрдт вуглекислого газу від спалювання лісів та ще 190 млрд т від спалювання газу, нафти та вугілля. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку 14 млрдт. На початку …

Енергетичний потенціал сонячного випромінювання

Сонячне випромінювання — екологічно чисте й поновлюване джерело енергії. Запаси сонячної енергії величезні, річна кількість падаючої на Землю 18 17 енергії становить 1,05-10 кВт-год, з них 2-10 кВт-год припадає на поверхню суші. Із цієї кількості енергії 1,62-1016 кВт-год у рік …

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.2.1 Забруднення атмосфери Джерелами забруднення атмосфери є практично всі види людської діяльності - від побутової до виробничої. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість. Загазованість пов’язана з потраплянням в атмосферу газів - забруднювачів, серед яких найтяжчий вплив на живі …

Потенційні вітроресурси

Енергетичні ресурси підрозділяються на два види: потенційні й технічні. Потенційні вітроенергоресурси - це сумарна енергія руху повітряних мас, що переміщуються над розглянутою територією. У природі ці ресурси надзвичайно великі. Однак на практиці використовується лише деяка частина потенційних енергоресурсів. Ця енергоактивна …

Вплив промисловості на довкілля

Промислові енергетичні викиди й дія відходів більшою чи меншою мірою залежать від галузей промисловості. Викиди важких металів (окрім свинцю), для яких загальним індикатором є кадмій, залежать від обсягу виробництва металургійної промисловості і від використання вугілля та нафти. Зменшення обсягу виробництва …

ПОРІВНЯННЯ ПАЛИВ

Будучи різноманітними по якості, енергоресурси мають визначену взаємозамінність; замість вугілля може бути використані мазут або газ, замість урану - сонячна енергія і т. д. Як правило, суспільству не байдуже, які види ресурсів або енергоносіїв застосувати для досягнення поставлених цілей. При …

Вплив ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ

Рівень розвитку ПЕК визначає не лише загальний рівень економічного розвитку держави, рівень соціальної сфери та життя людей, але й рівень шкідливого впливу на довкілля. З усіх видів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля найбільш масштабними є викиди забруднюючих речовин в …

Ресурсна база — загальна кількість енергії усіх видів

Ресурси - частина ресурсної бази, що оцінюється як у принципі придатна до використання. Оцінка ґрунтується як на достовірних знаннях, так і на розумних припущеннях про перебування покладів корисних копалин і можливих технологій їхнього добування. Енергетичні ресурси — це будь-які джерела …

Україна і довкілля

Згідно з низкою причин, насамперед соціально-економічних, в Україні склалося досить важке становище з довкіллям. Практично на всій території в атмосфері фіксуються 10-кратні і більші перевищення гранично-допустимих концентрацій окремих речовин. Згідно з оцінкою Міжнародного інституту менеджменту навколишнього середовища, щорічні втрати України …

Світ і довкілля

У результаті забруднення довкілля виникають проблеми існування людства у великих регіонах планети Земля. Щорічно з надр Землі добувається більше 780 млрд т вугілля, 279,693 млрд т мінеральної сировини й споживається 8,5 трлн, т первинних енергоносіїв. Підприємства промисловості, енергетики й транспортні …

ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

2.1 ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ 2.1 Л Загальні відомості Усі технічні засоби, в яких використовується паливо, щороку викидають у повітряний басейн [ 1 ] двооксиду сірки - 150 млн т; вуглецю - понад 5000 млн т; оксидів азоту - 50 …

Перспективи розвитку енергетики України

основних На початку перебудови при розпаді СРСР Україна мала досить високі показники виробництва ПЕР, про що свідчать дані таблиці 1.2.5. Країни Види ПЕР Електроенер гія, кВттод Нафта, кг Газ природни 3 и, м Вугілля 5 КГ Україна 4843 86,0 400,0 …

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

1.2.1 Минуле і сучасний стан енергетики України В Україні, що займала до 2,7 % території колишнього СРСР, було розташовано 15,2 % основних виробничих фондів; випускалося більше 17 % промислової і 22 % сільськогосподарської продукції, добувалося 27 % вугілля, 52 % …

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Й УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИКА СВІТУ Енергетика є галуззю науки і промисловості, яка включає генерування, перетворення, передачу і використання різних видів енергії. Таким чином, первинною є енергія (слово “енергія” у перекладі з грецького означає “діяльність”). У фізиці поняття “енергія” введено як назву деякої загальної …

Ищем нижнее белье по каталогам

Вряд ли удастся встретить мужчину, который хотя бы однажды не покупал нижнее белье в качестве подарка своей возлюбленной. Это очень интимный подарок, и сделать его может только самый близкий человек. Выбирая белье в качестве подарка, вы демонстрируете свою заботу и …

книга малого бізнесу України

«Зелена книга малого бізнесу України 2012» Аналізує декілька ключових напрямів, які визначено як важливі у формуванні ефективної державної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Ми намагались показати, що кожне рішення містить у собі певні ризики, характеризується сильними і слабки­ми сторонами. Не …

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» УКРАЇНИ» 11-12 жовтня 2012р. м. Одеса Учасники конференції констатували, що підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиче­ність ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок «підприємець-власник», …

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПРОМИСЛОВОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. І. Дубницький, д. е.н., професор Донецький державний університет управління, м. Донецьк На сьогоднішній день актуальною тенденцією у діяльності малих промислових підприємств є маркетингова спрямованість. Це є необхідністю в сучасних ринкових умовах для «виживання» у жорстокій конкуренції. Від так кожному …

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2]. Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. …

Малий бізнес і державні закупівлі

Законодавче закріплення вимоги розміщення частки державних закупівель у секторі малого бізнесу на перший погляд може вигляда­ти привабливо для суб’єктів малого підприємництва, але однознач­но вимагає значних витрат на адміністрування. Збільшення витрат на адміністрування пов’язано з необхідністю підтвердження статусу суб’єкта малого бізнесу, …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

ВЗАЄМОДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ В НАПРЯМКУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ

С. В. Філиппова, д. е.н., проф., І. Р. Крючкова, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення займає ефективна інвестиційна діяльність підп­риємств. На мікрорівні її ефективність залежить насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1646