Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КРУПНЫХ МИРОВЫХ ПОРТОВ

А. Г. Демьянченко, к. э.н. Азовский морской институт ОНМА, г. Мариуполь Дискуссии о реформировании портовой отрасли ведутся в среде украинских экспертов на протяжении длительного времени. Принятие Закона Украины «О морских портах» позволяет сделать первые уверенные шаги в направлении повышения эффективности …

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН НА ПРОДУКТ

За ринкових умов господарювання стрижневим економічним важелем, що активно впливає на розвиток реального сектору економіки, є ціна. Ціна — це грошовий вираз вартості продукту чи послуги. Во­на завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці продукції, що дорівнює сумі …

Потоковий метод організації виробництва

Потокове виробництво - форма організації виробництва, за­снована на ритмічній повторюваності часу виконання основних і до­поміжних операцій на спеціалізованих робочих місцях, розміщених по ходу протікання технологічного процесу. Потоковий метод характеризується: • скороченням номенклатури продукції, яка випускається, до мінімуму; • розчленовуванням виробничого …

Огляд досвіду пенсійного забезпечення у світі

Пенсійні реформи у світі: спонукальні мотиви та загальні напрями. В центрі дискусій щодо реформування систем пенсійного забезпечення, що розгорнулись протягом останнього десятиріччя, в наукових та політичних колах західних держав та країн з транзитив­ною економікою - пошук найбільш ефективних страхових методів …

Форми, типи і методи організації виробництва

Організація виробництва є системою заходів, спрямованих на ра­ціональне поєднання праці з речовинними елементами виробництва, знаряддями і предметами праці. Ця система заходів, крім того, спря­мована на оптимальне поєднання виробничих процесів між собою в просторі й часі і на цій основі - …

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. В. Сафонов ОНУ імені І. І. Мечникова, м. Одеса. Стан енергетичної безпеки кожної країни відображається тільки наявністю у країні достатньої кількості та якості енергетич­них не поновлюваних ресурсів (нафта, газ, вугілля) та раціональне, ефективне використання цих ресурсів з урахуванням розвитку …

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е. Н. Гончаренко, доцент Одесский национальный экономический университет, г. Одесса На современном этапе экономического развития внедрение инновационных технологий является необходимым условием обес­печения устойчивого функционирования предприятия. Инноваци­онная деятельность является средством достижения конкурентных преимуществ предприятия. При этом конкурентные позиции пред­приятий, интенсивно использующих …

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О. И. Головина Одесский государственный экологический университет Для выполнения функций контроллинга необходимо четко определить состав показателей с распределением их по центрам отв етств енности. При формировании системы показателей необходимо учи­тывать принципы ценности и достаточности. Если показателей недостаточно, то при осуществлении …

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови. Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру: Банки, що виконують фінансові послуги; Постачальники, що організовують постачання …

Валова і реалізована продукція

Валова продукція - це вартість спільного результату виробни­чої діяльності підприємства за певний період. Валова продукція від­різняється від товарної на величину зміни залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду. Зміна залишків незавершеного виробництва враховується тільки на підприємствах з тривалим …

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Згідно із Законом України …

Ризики чинних нововведень

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ба­зою нарахування є сума заробітної плати. Сума збору визначається, як відсоток від заробітної плати. Сам відсоток диференційований відповідно до класу професійного ризику. Єдиний внесок для …

ІТ-ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

ІТ-інструменти аналізу ефективності реалізації механізму банківського маркетингу — це сукупність програмних засобів багатопланового застосування, які дозволяють структурувати та контролювати впровадження у діяльність банку інструментів маркетингу. Поняття ефективність має багато значень. Слову ефективність в англійській мові відповідають такі еквіваленти, як effectiveness, …

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКСПОРТЕРІВ ЗА КОРДОНОМ

Б. В. Буркинський, академік НАН України, д. е.н., проф., І. А. Циналєвська ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Процес включення вітчизняних підприємств до глобалізова - ної світової економіки обумовив виникнення значних можливостей збуту для вітчизняної продукції. Разом із тим, доступ до …

План виробництва продукції

План виробництва продукції (виробнича програма) є основним провідним розділом перспективного і поточного плану підприємства та визначається на основі обсягу продажу номенклатури й асортимен­ту продукції, її якості, маси прибутку, рівня рентабельності, розміру ринкової частки підприємства тощо. Розробка виробничої програми здійснюється на …

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Н. М. Андрєєва д. е. н., В. І. Козловцева ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Харчова промисловість України є однією з галузей націона­льної промисловості, що розвивається швидкими темпами. На сьо­годні продукція харчової промисловості складає приблизно i5% всієї продукції, яка виробляється на …

Методика розрахунку виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства визначається за потуж­ністю основних (провідних) виробничих одиниць - цехів, ділянок. Виробнича потужність цехів і ділянок визначається за потужністю основного технологічного устаткування (агрегатів, установок, груп устаткування тощо). Розрахунок виробничої потужності підприєм­ства здійснюється в усіх його виробничих підрозділах - …

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ»

Р. В. Сафарова, аспирантка Приазовский Государственный Технический Университет, г. Мариуполь Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на знаниях, является организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. В условиях развивающейся экономики знаний од­ной из важнейших задач деятельности высших учебных заведений является …

Фінансовий стан Пенсійного фонду України

До основних причин розбалансування бюджету ПФУ можна віднести такі: Системне порушення принципу економічної залежності видатків споживання від отриманих доходів і ВВП. Дисбаланс розвитку відносин учасників пенсійної системи в рамках дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фон­ду України. Так, тенденції щодо …

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ФОНДОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

В. М. Лисюк, д. е.н., с. н.с., А. Ю. Тепляшин, О. Є. Шевченко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України У зв’язку з тим, що ринок цінних паперів України розвива­ється з кожним днем і розширює сферу своїх …

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ефективність інвестиційної політики комерційного банку за­лежить, насамперед, від своєчасного, повного та прибуткового повернення інвестицій об’єктами інвестування. Тому ефектив­ність реалізації механізму банківського маркетингу щодо інвес­тиційної політики банку слід розглядати з позицій перспектив бі­знесу об’єкта інвестування (55 £/[39]) на конкретному існуючому чи …

Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) — це макси­мальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом року (кварталу, місяця) за допомогою закріпле­них (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупнос­ті машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встанов­леної …

Оцінювання економічної ефективності нововведень

Нововведення - втілення нових форм організації праці та управ­ління, які охоплюють не тільки окреме підприємство, й їхню сукуп­ність, галузь. Ці заходи потребують інвестування значних коштів, тому важливо оцінювати економічну ефективність нововведень, зо­крема впровадження нової техніки. У сучасних умовах високих цін …

Науково-технічна підготовка виробничих нововведень

Роль науки в розвитку суспільного виробництва значно зросла, оскільки ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися й вдо­сконалюватися без виконання наукових досліджень і розробок. З іншого боку, розвиток науки неможливий без досконалих засобів ви­робництва, що свідчить про зміцнення зв’язків між …

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці Досвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, …

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Зупинимось більш детально на показниках ефективної кредит­ної діяльності за результатами реалізації механізму банківського маркетингу. Згідно з концепцією банківського маркетингу, розвиток кре­дитних відносин населення з банками — це питання не тільки економічне, а і політичне та соціальне. Крім необхідності еконо­мічної і …

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі­зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями. Нововведення - це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт­них …

НАДІЙНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Реалізація механізму банківського маркетингу спрямована на збільшення економічних показників діяльності банку, посилення ринкових позицій, збільшення надійності. Найбільш повною і універсальною методикою рейтингової оцінки надійності комерційного банку є методика Кромонова, де як критерії надійності використовують такі шість коефіціє­нтів: Генеральний коефіцієнт надійності …

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ І АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Донедавна в банківській сфері наголос робився, переважно, на рішенні поточних завдань з метою набрати сили, придбати дос­від, захопити місце на ринку, тобто українські банкіри в майбут­нє не заглядали. Це важко було зробити через нестабільністю ма- кроекономічної ситуації. На сьогодні стан …

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ НБУ ЯК ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, є ще одним показником ефективності реалізації механізму банківсько­го маркетингу, оскільки свідчить про стабільний економічній стан банку, його фінансову надійність. Отже, ефективність реалі­зації механізму банківського маркетингу може бути визначена через відповідну зміну економічних нормативів, що є …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1945

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru