Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН НА ПРОДУКТ

За ринкових умов господарювання стрижневим економічним важелем, що активно впливає на розвиток реального сектору економіки, є ціна. Ціна — це грошовий вираз вартості продукту чи послуги. Во­на завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці продукції, що дорівнює сумі витрат ви­робництва й середнього прибутку) та відображає рівень необхід­них витрат. Застосовувані в ринковій економіці ціни […]

Потоковий метод організації виробництва

Потокове виробництво - форма організації виробництва, за­снована на ритмічній повторюваності часу виконання основних і до­поміжних операцій на спеціалізованих робочих місцях, розміщених по ходу протікання технологічного процесу. Потоковий метод характеризується: • скороченням номенклатури продукції, яка випускається, до мінімуму; • розчленовуванням виробничого процесу на операції; • спеціалізацією робочих місць на виконання певних операцій; • паралельним виконанням операцій […]

Огляд досвіду пенсійного забезпечення у світі

Пенсійні реформи у світі: спонукальні мотиви та загальні напрями. В центрі дискусій щодо реформування систем пенсійного забезпечення, що розгорнулись протягом останнього десятиріччя, в наукових та політичних колах західних держав та країн з транзитив­ною економікою - пошук найбільш ефективних страхових методів та механізмів, створення багаторівневих взаємодоповнюючих та взаємопов‘язаних пенсійних систем, активне залучення приватного сектору та самих […]

Форми, типи і методи організації виробництва

Організація виробництва є системою заходів, спрямованих на ра­ціональне поєднання праці з речовинними елементами виробництва, знаряддями і предметами праці. Ця система заходів, крім того, спря­мована на оптимальне поєднання виробничих процесів між собою в просторі й часі і на цій основі - на підвищення ефективності виробни­цтва. Розрізняють форми організації суспільного виробництва, типи організації виробництва та методи організації […]

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. В. Сафонов ОНУ імені І. І. Мечникова, м. Одеса. Стан енергетичної безпеки кожної країни відображається тільки наявністю у країні достатньої кількості та якості енергетич­них не поновлюваних ресурсів (нафта, газ, вугілля) та раціональне, ефективне використання цих ресурсів з урахуванням розвитку еко­номіки країн у напрямку деконцентрації капіталу тільки в енерге­тичній сфері та недопущення «голландської хвороби». Так, […]

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е. Н. Гончаренко, доцент Одесский национальный экономический университет, г. Одесса На современном этапе экономического развития внедрение инновационных технологий является необходимым условием обес­печения устойчивого функционирования предприятия. Инноваци­онная деятельность является средством достижения конкурентных преимуществ предприятия. При этом конкурентные позиции пред­приятий, интенсивно использующих сложную технологию, все больше зависят от их способности принимать обоснованные техно­логические решения, что требует значительного […]

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О. И. Головина Одесский государственный экологический университет Для выполнения функций контроллинга необходимо четко определить состав показателей с распределением их по центрам отв етств енности. При формировании системы показателей необходимо учи­тывать принципы ценности и достаточности. Если показателей недостаточно, то при осуществлении операций контроллинга мо­гут быть утеряны существенные данные. Если же их слишком много, то усложняются процедуры […]

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови. Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру: Банки, що виконують фінансові послуги; Постачальники, що організовують постачання сировиною, матері­алами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, енергією, машинами й устаткуванням, інструментом та ін.; Оптові й роздрібні […]

Валова і реалізована продукція

Валова продукція - це вартість спільного результату виробни­чої діяльності підприємства за певний період. Валова продукція від­різняється від товарної на величину зміни залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду. Зміна залишків незавершеного виробництва враховується тільки на підприємствах з тривалим (не менше двох місяців) виробничим циклом і на під­приємствах, де незавершене виробництво велике за обсягом […]

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Згідно із Законом України "Про підприємництво" (із змінами, які були прийняті 23 лютого 2006 року N 3502-ІУ.) для державної […]

Ризики чинних нововведень

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ба­зою нарахування є сума заробітної плати. Сума збору визначається, як відсоток від заробітної плати. Сам відсоток диференційований відповідно до класу професійного ризику. Єдиний внесок для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, встановлений в розмірі 34,7% від суми, […]

ІТ-ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

ІТ-інструменти аналізу ефективності реалізації механізму банківського маркетингу — це сукупність програмних засобів багатопланового застосування, які дозволяють структурувати та контролювати впровадження у діяльність банку інструментів маркетингу. Поняття ефективність має багато значень. Слову ефективність в англійській мові відповідають такі еквіваленти, як effectiveness, efficiency або effectuality, які вважаються синонімами. Однак, у фінансовій літературі зустрічаються несинонімічні трактування кожного з […]

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКСПОРТЕРІВ ЗА КОРДОНОМ

Б. В. Буркинський, академік НАН України, д. е.н., проф., І. А. Циналєвська ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Процес включення вітчизняних підприємств до глобалізова - ної світової економіки обумовив виникнення значних можливостей збуту для вітчизняної продукції. Разом із тим, доступ до закордон­них ринків товарів та послуг пов'язаний із залученням до системи глобальних конкурентних відносин. Для країн, […]

План виробництва продукції

План виробництва продукції (виробнича програма) є основним провідним розділом перспективного і поточного плану підприємства та визначається на основі обсягу продажу номенклатури й асортимен­ту продукції, її якості, маси прибутку, рівня рентабельності, розміру ринкової частки підприємства тощо. Розробка виробничої програми здійснюється на основі вивчення ринку спеціальним підрозділом під­приємства службою маркетингу. В комплекс маркетингових заходів фірми з розробки […]

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Н. М. Андрєєва д. е. н., В. І. Козловцева ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Харчова промисловість України є однією з галузей націона­льної промисловості, що розвивається швидкими темпами. На сьо­годні продукція харчової промисловості складає приблизно i5% всієї продукції, яка виробляється на території України. Внаслідок значних внутрішніх та зарубіжних інвестицій в українські підпри­ємства, а також впровадження міжнародного […]

Методика розрахунку виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства визначається за потуж­ністю основних (провідних) виробничих одиниць - цехів, ділянок. Виробнича потужність цехів і ділянок визначається за потужністю основного технологічного устаткування (агрегатів, установок, груп устаткування тощо). Розрахунок виробничої потужності підприєм­ства здійснюється в усіх його виробничих підрозділах - від групи технічно однотипного устаткування до виробничих ділянок, від це­хів до виробничих одиниць, від виробничих […]

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ»

Р. В. Сафарова, аспирантка Приазовский Государственный Технический Университет, г. Мариуполь Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на знаниях, является организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. В условиях развивающейся экономики знаний од­ной из важнейших задач деятельности высших учебных заведений является формирование партнерских отношений с рынком труда и создание сети организаций, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве в […]

Фінансовий стан Пенсійного фонду України

До основних причин розбалансування бюджету ПФУ можна віднести такі: Системне порушення принципу економічної залежності видатків споживання від отриманих доходів і ВВП. Дисбаланс розвитку відносин учасників пенсійної системи в рамках дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фон­ду України. Так, тенденції щодо формування співвідношення чисельності осіб пенсійного віку до осіб працездатного віку, які є визначальними у формуванні […]

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ФОНДОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

В. М. Лисюк, д. е.н., с. н.с., А. Ю. Тепляшин, О. Є. Шевченко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України У зв’язку з тим, що ринок цінних паперів України розвива­ється з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних мож­ливостей, - однією з перспективних тенденцій 2010-2012 років ста­ло різке зростання кількості вітчизняних суб'єктів […]

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ефективність інвестиційної політики комерційного банку за­лежить, насамперед, від своєчасного, повного та прибуткового повернення інвестицій об’єктами інвестування. Тому ефектив­ність реалізації механізму банківського маркетингу щодо інвес­тиційної політики банку слід розглядати з позицій перспектив бі­знесу об’єкта інвестування (55 £/[39]) на конкретному існуючому чи потенційному ринку. Привабливість ринку 6 З ^"-Есила бізнесу 0 — зона високих показників; — зона […]

Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) — це макси­мальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом року (кварталу, місяця) за допомогою закріпле­них (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупнос­ті машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встанов­леної спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи. Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) розра­ховується, як правило, в […]

Оцінювання економічної ефективності нововведень

Нововведення - втілення нових форм організації праці та управ­ління, які охоплюють не тільки окреме підприємство, й їхню сукуп­ність, галузь. Ці заходи потребують інвестування значних коштів, тому важливо оцінювати економічну ефективність нововведень, зо­крема впровадження нової техніки. У сучасних умовах високих цін на нову техніку (новою вважаєть­ся техніка, яка відповідає кращим світовим зразкам, експлуатується не більше трьох […]

Науково-технічна підготовка виробничих нововведень

Роль науки в розвитку суспільного виробництва значно зросла, оскільки ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися й вдо­сконалюватися без виконання наукових досліджень і розробок. З іншого боку, розвиток науки неможливий без досконалих засобів ви­робництва, що свідчить про зміцнення зв’язків між наукою та вироб­ництвом і потребує розвитку комплексної системи «наука-техніка- виробництво». Ефективна взаємодія цих ланок досягається […]

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці Досвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, тобто сприяє вирішенню як економічних, так і соціальних проблем (табл. 1.1). Визначення Малий та середній […]

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Зупинимось більш детально на показниках ефективної кредит­ної діяльності за результатами реалізації механізму банківського маркетингу. Згідно з концепцією банківського маркетингу, розвиток кре­дитних відносин населення з банками — це питання не тільки економічне, а і політичне та соціальне. Крім необхідності еконо­мічної і політичної стабілізації, розробки кредитної політики у взаємовідносинах із населенням, потрібні модернізація форм і методів кредитування, […]

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі­зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями. Нововведення - це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт­них засобів, важелів і форм організації виробництва та управління. Під інновацією розуміють об’єкт, впроваджений у виробництво […]

НАДІЙНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Реалізація механізму банківського маркетингу спрямована на збільшення економічних показників діяльності банку, посилення ринкових позицій, збільшення надійності. Найбільш повною і універсальною методикою рейтингової оцінки надійності комерційного банку є методика Кромонова, де як критерії надійності використовують такі шість коефіціє­нтів: Генеральний коефіцієнт надійності (Аі) — відношення капі­талу банку до працюючих активів. Показує міру забезпеченості ризикованих вкладень банку його […]

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ І АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Донедавна в банківській сфері наголос робився, переважно, на рішенні поточних завдань з метою набрати сили, придбати дос­від, захопити місце на ринку, тобто українські банкіри в майбут­нє не заглядали. Це важко було зробити через нестабільністю ма- кроекономічної ситуації. На сьогодні стан змінюється, а саме: від поточних проблем банкіри переходять до вирішення стратегічних завдань, тобто має місце […]

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ НБУ ЯК ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, є ще одним показником ефективності реалізації механізму банківсько­го маркетингу, оскільки свідчить про стабільний економічній стан банку, його фінансову надійність. Отже, ефективність реалі­зації механізму банківського маркетингу може бути визначена через відповідну зміну економічних нормативів, що є обов’язко­вими для виконання банками. Розглянемо економічні нормативи НБУ, зміна яких за резуль­татами реалізації заходів банківського […]

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ та ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ольга ПЩУЛІНА, Національний інститут стратегічних досліджень • аналіз проблем «пенсійного страхування» як перешкоди для розвитку малого бізнесу • ризики чинних нововведень • огляд світового досвіду пенсійного забезпечення • альтернативні джерела компенсації «випадаючих» доходів бюджету ПФУ Аналіз проблем «пенсійного страхування» Як перешкоди для розвитку малого бізнесу Загальний огляд проблем пенсійного забезпечен­ня в Україні. На сьогодні українська […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1945

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru