Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг доцільно здійснювати методом розрахунку одиничних і групових показників. Ціль такого дослідження конкурентоспроможності — ви­явлення переваг порівнянно з продуктами і послугами конку­рентів. У процесі вибору споживачем банківських продуктів і послуг виграють ті, у яких відношення …

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А. А. Павлинчук, аспирант Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Для развития и упрочнения отношений между предпринима­тельством и государство в рамках государственно-частного парт­нерства одной из форм является совместное предприятие. Совместное предприятие является как формой государствен­но-частного партнерства, так …

Собівартість продукції

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі поточ­ні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. В умовах ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою облік витрат на вироб­ництво та калькуляцію …

САМОРЕГУЛЮВАННЯ і ПЕРЕДАЧА ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ НИЗКИ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ

Володимир ДУБРОВСЬКИЙ, CASE Україна • види саморегуляції • коли саморегуляція працює • принципи успішної саморегуляції • коли саморегуляція доречна з точки зору суспільства • висновки для малого бізнесу в Україні Низка проблем, відомих як «провали ринку», потребує певного стороннього втручання …

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Н. М. Куприна, доцент, к. е.н. Одесская национальная академия пищевых технологий Глобализационные процессы, влияющие на развитие эконо­мики Украины, требуют в настоящее время поиска методов защиты отечественного товаропроизводителя, способствующих сохране­нию их конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий, а также внедрению инноваций во …

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

У завданнях № 16 та № 24 для розрахунку фактичної прибут­ковості окремих товарних груп у портфелі комерційного банку після заповнення таблиць відсутніми даними потрібні такі фор­мули: „ _ . Чистий прибуток до сплати податків Рентабельність =----------------------------------------------------------- х100%, Чистий збут Чистий …

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗВИЧАЙНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ У ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб перерахувати звичайні статті витрат у функціо­нальні треба вихідні дані для розрахунку по всіх статтях (грн.) скоригувати на результати хронометрування робочого часу (%). Нижче наведений приклад такого перерозподілу. Якщо вихідні дані для розрахунку (грн.): Статті Розмір, грн Заробітна …

Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства та створює сприятливе підґрунтя для практичної реалізації здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національної гордості. …

СТИМУЛЮЮЧА РОЛЬ КОЛЕКТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

С. Б. Колодинський, к. е.н., доцент Одеський національний економічний університет м. Одеса Потреби учасників виробництва породжують їх інтереси. Не­обхідно чітко розмежовувати дані економічні категорії. Так, потре­би - це об'єктивна необхідність виробництва і відтворення матеріа­льних і духовних умов життя людей, і …

Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства

Поняття про витрати. Витрати - це грошова оцінка вартостімате - ріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших ви­дів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. Як видно з визначення, витрати характеризуються: 1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання …

Характеристиката та основні групи показників якості продукції

Характеристика якості продукції. Якість продукції - сукуп­ність властивостей продукції, яка зумовлює її придатність задо­вольняти певні потреби відповідно до призначення. Якість продукції (робіт, послуг) визначається такими поняттями, як «характеристика», «властивість» і «якість». Характеристика - це взаємозв’язок залежних і незалежних змінних, виражених …

Побудова та реалізація системи моделей розвитку малого та середнього бізнесу

У світовій практиці ведення бізнесу існують такі організаційні форми підприємства: одноосібне володіння, партнерство (товариство) та корпо­рації [1]. Вибір форми організації бізнесу залежить від відповідної низки ознак, що характеризують відмінності останніх: Кількість учасників створюваного господарського суб'єкта (об'єднання); Власник капіталу об'єднання, що …

Альтернативні джерела компенсації «випадаючих» доходів бюджету ПФУ

Вирішити проблему дефіциту бюджету ПФУ експерти пропону­ють шляхом закріплення за Пенсійним фондом самостійного джере­ла доходів, окрім страхового, що не було б пов’язано зі збільшенням фіскального тягаря на фонд оплати праці. Наприклад, збільшення інших видів податків і зборів за рахунок збільшення …

Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства

До допоміжних і обслуговувальних підрозділів підприємства на­лежать ремонтне, інструментальне, транспортне, енергетичне, склад­ське господарство тощо. Основним завданням ремонтного господарства є підтримка устат­кування в працездатному стані і запобігання його передчасному зно­су. Організація та порядок проведення ремонтних робіт регламенту­ються типовим положенням. Система планово-запобіжного …

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ ВИТРАТ НА БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

Метод розрахунку обсягу витрат на маркетинг Статті витрат та приклади розрахунку бюджету маркетингу Метод від наявних засобів Витрати на розподіл — 50 000 грн Витрати на тестування продуктів і послуг — 40 000 грн Витрати на маркетингові дослідження — 8 …

Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва

Партіонний метод організації виробництва характеризуєть­ся виготовленням різної номенклатури продукції в кількостях, що визначаються партіями їх запуску-випуску. Партією називаєть­ся кількість однойменних виробів, які по черзі обробляються під час кожної операції виробничого циклу з одноразовою витратою підготовчо-завершального часу. Партіонний метод організації ви­робництва …

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КРУПНЫХ МИРОВЫХ ПОРТОВ

А. Г. Демьянченко, к. э.н. Азовский морской институт ОНМА, г. Мариуполь Дискуссии о реформировании портовой отрасли ведутся в среде украинских экспертов на протяжении длительного времени. Принятие Закона Украины «О морских портах» позволяет сделать первые уверенные шаги в направлении повышения эффективности …

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН НА ПРОДУКТ

За ринкових умов господарювання стрижневим економічним важелем, що активно впливає на розвиток реального сектору економіки, є ціна. Ціна — це грошовий вираз вартості продукту чи послуги. Во­на завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці продукції, що дорівнює сумі …

Потоковий метод організації виробництва

Потокове виробництво - форма організації виробництва, за­снована на ритмічній повторюваності часу виконання основних і до­поміжних операцій на спеціалізованих робочих місцях, розміщених по ходу протікання технологічного процесу. Потоковий метод характеризується: • скороченням номенклатури продукції, яка випускається, до мінімуму; • розчленовуванням виробничого …

Огляд досвіду пенсійного забезпечення у світі

Пенсійні реформи у світі: спонукальні мотиви та загальні напрями. В центрі дискусій щодо реформування систем пенсійного забезпечення, що розгорнулись протягом останнього десятиріччя, в наукових та політичних колах західних держав та країн з транзитив­ною економікою - пошук найбільш ефективних страхових методів …

Форми, типи і методи організації виробництва

Організація виробництва є системою заходів, спрямованих на ра­ціональне поєднання праці з речовинними елементами виробництва, знаряддями і предметами праці. Ця система заходів, крім того, спря­мована на оптимальне поєднання виробничих процесів між собою в просторі й часі і на цій основі - …

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. В. Сафонов ОНУ імені І. І. Мечникова, м. Одеса. Стан енергетичної безпеки кожної країни відображається тільки наявністю у країні достатньої кількості та якості енергетич­них не поновлюваних ресурсів (нафта, газ, вугілля) та раціональне, ефективне використання цих ресурсів з урахуванням розвитку …

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е. Н. Гончаренко, доцент Одесский национальный экономический университет, г. Одесса На современном этапе экономического развития внедрение инновационных технологий является необходимым условием обес­печения устойчивого функционирования предприятия. Инноваци­онная деятельность является средством достижения конкурентных преимуществ предприятия. При этом конкурентные позиции пред­приятий, интенсивно использующих …

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О. И. Головина Одесский государственный экологический университет Для выполнения функций контроллинга необходимо четко определить состав показателей с распределением их по центрам отв етств енности. При формировании системы показателей необходимо учи­тывать принципы ценности и достаточности. Если показателей недостаточно, то при осуществлении …

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови. Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру: Банки, що виконують фінансові послуги; Постачальники, що організовують постачання …

Валова і реалізована продукція

Валова продукція - це вартість спільного результату виробни­чої діяльності підприємства за певний період. Валова продукція від­різняється від товарної на величину зміни залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду. Зміна залишків незавершеного виробництва враховується тільки на підприємствах з тривалим …

Організаційно-правові основи підприємницької діяльності

Життєвий цикл малого підприємства розпочинається з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводить­ся у виконавчих комітетах міської, районної (у місті) Ради, державних адміністрацій за місцезнаходженням суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Згідно із Законом України …

Ризики чинних нововведень

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ба­зою нарахування є сума заробітної плати. Сума збору визначається, як відсоток від заробітної плати. Сам відсоток диференційований відповідно до класу професійного ризику. Єдиний внесок для …

ІТ-ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

ІТ-інструменти аналізу ефективності реалізації механізму банківського маркетингу — це сукупність програмних засобів багатопланового застосування, які дозволяють структурувати та контролювати впровадження у діяльність банку інструментів маркетингу. Поняття ефективність має багато значень. Слову ефективність в англійській мові відповідають такі еквіваленти, як effectiveness, …

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКСПОРТЕРІВ ЗА КОРДОНОМ

Б. В. Буркинський, академік НАН України, д. е.н., проф., І. А. Циналєвська ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Процес включення вітчизняних підприємств до глобалізова - ної світової економіки обумовив виникнення значних можливостей збуту для вітчизняної продукції. Разом із тим, доступ до …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1946