Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. О. Ворожейкін, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України В умовах інформатизації суспільства та підвищення ролі комп’ютерних технологій в економічному та суспільному житті швидкість прийняття ділових рішень може стати однією із ключо­вих переваг підприємництва у конкурентній …

Оцінка підприємницького ризику

Методи оцінки підприємницького ризику: аналіз очікуваного результату; дисперсійний аналіз; якісна оцінка. Для оцінки ймовірності досягнення результату використовують очікуване значення, що є середньозваженим всіх можливих значень: Е (х ) = р х х + р2 х х2, (61) Де Е (х) …

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ М. П. Волохова., к. е. н., доц

Одеський національний економічний університет, м. Одеса Необхідність подолання наслідків світової фінансової кризи та відновлення економічного зростання спонукає уряди більшості країн поряд із заходами грошово-кредитної політики активно використо­вувати інструменти податкового регулювання. Однак, серед вітчиз­няних фахівців дискусійними є питання про доцільність та …

Види та типи ризиків

Основні види підприємницького ризику [6]: 1. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, робіт і послуг. 2. Комерційний (ринковий) виникає у процесі реалізації товарів, робіт і послуг на ринку. 3. Фінансовий ризик виникає у сфері взаємин підприємства із зовнішнім …

Міжнародний досвід побудови системи держзакупівель

Існує декілька документів, які є нормативно-правовою базою для здійснення державних закупівель у різних країнах. Розглядаючи їх, можна виявити особливості законодавства у сфері держзакупівель у цих державах. Типовий закон ЮНСИТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) і послуг». Документом, який акумулював увесь міжнарод­ний …

МАЛИЙ БІЗНЕС і ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Дмитро ЛЯПІН, Інститут власності і свободи • міжнародний досвід побудови держзакупівель • державні закупівлі в Росії • державні закупівлі в Україні • державні закупівлі та малий бізнес Увага до системи державних закупівель пояснюється тим, що в ній обертаються значні кошти …

Сутність підприємницького ризику

Категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів. Таким чином, ризик - це погроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або одержить …

Висновки для малого бізнесу в Україні

Малий бізнес (МБ) з точки зору саморегуляції має такі особливості: 1. Відносно вища вартість дотримання регуляцій. Оскільки масштаб бізнесу менший, а значна частина вартості дотримання регуляцій належить до фіксованих витрат, малий бізнес більш чут­ливий до цієї вартості і стає неконкурентоспроможним …

Корпоративний план — засіб прогнозування діяльності малого та середнього бізнесу

Прогнозування дає можливість відповісти на запитання: що очікує мале підприємство в майбутньому - зміцнення або втрата платоспро­можності. Розглядаючи корпоративний план [1], слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає стратегію, плани і очікувані фінансові результати. У процесі складання …

Сутність та завдання фінансового прогнозування

Фінансове прогнозування - це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на …

Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності

У світовій практиці виділяють чотири групи фінансових коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність підприємства [10]: 1) ліквідності; 2) ефективності; 3) фінансового левериджу; 4) прибутковості. 1. Коефіцієнти ліквідності: Поточні активи Ліквідніст ь поточних активів =------------------------------------- . (4 6) Поточні зобов' язання За умов …

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РЕГУЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ УКРУПНЕННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Н. Й. Басюркіна, доц. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Науковою основою агропромислової політики є моделюван­ня процесу реформування виключно за критеріальною оцінкою приросту ефекту - збільшення виробництва і глибокої промислової переробки продукції, зниження її собівартості, формування на здо­ровій ринковій основі необхідних …

Оцінка фінансової стійкості та стабільності малих і середніх підприємств

Потенційні кредитори та інвестори для гарантування прибутку на вкладений капітал детально аналізують фінансово-господарську діяль­ність позичальника. Одним із важливих етапів є дослідження фінансової стійкості та стабільності підприємства-позичальника, що включає такі показники [8]: Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфм ); Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс); …

Коли саморегуляція доречна з точки зору суспільства?

З огляду на відносно м’які засоби покарання, доступні для Саморегуляції, її застосування зазвичай вважається суспільно 5 Напр. див. Taskforce on industry self-regulation. the report. the Australian government, the treasury, 1999. Http://www. treasury. gov. au/documents/1123/html/docshell. asp9urk3exec. asp 6 Models of Self-Regulation: …

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А. В. Курносова, м. н.с. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Одним з найголовніших пріоритетів внутрішньої політики України є реалізація інноваційної моделі економічного розвитку, яка значною мірою забезпечується ефективним функціонуванням системи малого підприємництва. Мале підприємництво потребує державної підтримки та ство­рення сприятливих …

ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

І. Д. Гречкосій, пошукувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Перетворення в економіці України супроводжуються ство­ренням ряду нових інститутів, одним з яких є інститут антикризо - вого управління. Основним завданням формування економічного і юридичного інструментарію є …

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К. В. Бровкова, О. Г. Бровкова, к. е. н, доц., І. І. Соколи, д. е. н, доц

Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса У сучасних умовах розвиток туристичної складової економі­ки є одним з найбільш динамічних, що обумовлено процесами гло­балізації, підвищенням стандартів життя, масштабними інвестиці­ями у привабливі туристичні регіони, підвищенням мобільності населення. В роботі туристичної галузі можна виділити …

Методи і показники оцінки малого бізнесу

Результати наукового дослідження розвитку малого бізнесу зале­жать від вибору методів - способів, прийомів вивчення досліджуваного об'єкта (табл. 3.2). Основою для наукового аналізу є інформаційна база дослідження, яка охоплює систему показників, що дають можливість охарактеризувати об'єкт дослідження. Методи і принципи дослідження …

Детальна характеристика елементів узагальненої моделі КУПА комерційного банку

1. Загальні положення Комітет з питань управління пасивами та активами комерційного банку (далі КУПА) — колегіальний орган, що здійснює свою діяльність у рамках стратегії банківського маркетингу стосовно управління пасивами та акти­вами. Мета створення КУПА: & розгляд питань управління ризиками банку; …

Варіант маркетингової стратегії роботи з VIP-клієнтурою банку

До категорії VIP-клієнтів (VIP — very important person — значні ін­дивідуальні вкладники) банку варто відносити клієнтів банку — юри­дичних осіб: A) які підтримують постійні ділові контакти з акціонерами банку; B) притягнутих на обслуговування вищим керівництвом банку і ке­рівництвом регіональних установ …

Методичні підходи щодо оцінки вартості бізнесу

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу під­приємства та має на меті отримання прибутку. До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, …

Процедура банкрутства, запобігання банкрутству

Процедура банкрутства — передбачені законом способи і порядок дій вповноважених осіб при здійсненні встановлених судом дій віднос­но підприємства-боржника. При розгляді справи про банкрутство боржника — юридичної особи застосовуються такі процедури бан­крутства: • розпорядження майном боржника; • санація (відновлення платоспроможності) боржника; …

Коли саморегуляція працює?

Як і будь-який метод, саморегуляція має певні обмеження. Вона може бути чи не бути відносно більш ефективним і при цьому суспільно прийнятним вирішенням проблеми залежно від: - природи проблеми (виду «провалу ринку», на компенсацію якого спрямовано регуляцію); - характеристик галузі …

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРИПАРТИЗМУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. М. Черчик, д. е.н., професор Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк Найбільш поширеною моделлю взаємодії суб’єктів господа­рювання, держави та суспільства в другій половині ХХ-го століття у країнах Західної Європи став трипартизм. Його поширення до­зволило значною мірою поліпшити …

Суть банкрутства

Банкрутство - визнана арбітражнім судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити ви­знані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування лік­відаційної процедури. Процес банкрутства в Україні регулюється за­коном України «Про банкрутство» від ЗО червня 1999 р. Зовнішніми ознаками неспроможності …

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИЙ

С. В. Филиппова, д. є.н., проф., Ван Тао, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса Разработка инновация у ряда машиностроительных предпри­ятий требует привлечения внешних человеческих и информацион­ных ресурсов. Одним из их источников и возможных партеров мо­жет стать ВУЗ соответствующего профиля. В …

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

О. О. Барабаш к. е.н., с. н.с., К. О. Нагірна, В. В. Лукащукм. н.с. ІПРЕЕД НАН України, ОНПУ м. Одеса Найбільш дієвим механізмом активізації економіки взагалі і підприємницького сектору зокрема є налагоджена, чітко працююча система фінансово-кредитних відносин. Про недосконалість чинно­го …

ПРОБЛЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ОЦІНОК СКЛАДНИХ ПРИРОДОПЕРЕТВОРЮЮЧИХ ПРОЕКТІВ

В. М. Степанов, д. е.н., професор Є. В. Степанова, к. е.н., доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса У цій доповіді розглядається проблема розробки методологі­чних і методичних основ багатокритеріальної оцінки проектів гос­подарської та іншої діяльності, що …

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. Г. Ажнакин, вед. инж. ИПРЭЭИ НАН Украины На данный момент существует целый ряд проблем развития предпринимательства в сфере электрогенерации. Предприниматели неохотно вкладывают средства в создание новых энергогенерирующих мощностей. Существует несколько причин, по которым частный капитал не спешит приходить в …

Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку

Одним із визначних факторів впливу на реалізацію стратегії банків­ського маркетингу є маркетингова кадрова політика. Істотний вплив на процес вироблення маркетингової кадрової політики роблять такі фак­тори: зміни в сфері банківських технологій і організаційної структури банку; необхідність перманентного процесу добору персоналу для …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1745

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru