Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Малий бізнес і державні закупівлі

Законодавче закріплення вимоги розміщення частки державних закупівель у секторі малого бізнесу на перший погляд може вигляда­ти привабливо для суб’єктів малого підприємництва, але однознач­но вимагає значних витрат на адміністрування. Збільшення витрат на адміністрування пов’язано з необхідністю підтвердження статусу суб’єкта малого бізнесу, …

Теорія ігор щодо аналізу діяльності фірми

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багато­гранний. Він залежить від кваліфікації керівника, кадрового складу робітників, рівня організаційної діяльності фірми. Схема прийняття управлінських рішень має певну послідовність: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення …

ВЗАЄМОДІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ В НАПРЯМКУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ

С. В. Філиппова, д. е.н., проф., І. Р. Крючкова, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення займає ефективна інвестиційна діяльність підп­риємств. На мікрорівні її ефективність залежить насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії …

Державні закупівлі в Україні

Кардинальні зміни у законодавчому забезпеченні процедур дер­жавних закупівель в Україні покладено прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289- VI[14], до якого вже внесено 9 змін і доповнень. Основні положення тендерного законодавства в Україні в цілому відповідають базовим …

ФАКТОР ТОВАРНОГО РЫНКА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Н. Л. Тараканов, к. э.н., с. н.с. Институт проблем рынка рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса. В традиционном представлении логистика материальных по­токов решает задачи обеспечения эффективного перемещения то­варно-материальных ценностей в логистических цепях [1]. Кризис­ные явления в мировой экономике, …

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як: Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція); Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація; Відродження …

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. М. Сараєва, к. філос. н., НІ Носова, пров. інж. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса В сучасних умовах ефективно функціонуючий підприємни­цький сектор стає життєво необхідним для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності економіки. Сьогодні в ба­гатьох …

Специфіка вибіркового обстеження малих підприємств

Межі вибірки зумовлюються її загальним розміром і підвибіркою в кожній страті. У стратифікованому вибірковому обстеженні добір органі­зовується пропорційно кількості одиниць у групах та варіації ознаки в них. Для можливості утворення типологічних груп всередині сукупності, що підлягає спостереженню, необхідно оцінити дисперсію …

Формування основи вибірки

Основним джерелом інформації щодо результатів роботи малих підприємств є модуль річного структурного обстеження [4] за формою № 1-підприємництво (зважаючи на необхідність зменшення звітного навантаження на малі підприємства, цей модуль, на відміну від модуля середніх та великих підприємств, передбачає скорочену програму …

Критерії ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

Критерій економічної ефективності: E ^ max Є = --------- , (71) B ^ min Де е - критерій економічної ефективності; Е - економічний результат (вигода або ефект); В - витрати на досягнення економічного результату. До результату господарської діяльності малого бізнесу …

ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

С. А. Нізяєва, ст. викл., О. С. Дашковський, здобувач Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса У ринкових умовах господарювання підприємство, як відк­рита система, функціонує у складному, нестабільному та динаміч­ному зовнішньому середовищі, є учасником трансферних відносин. Безліч вхідних і вихідних потоків …

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н. В. Мельник, аспірантка Одеський національний економічний університет, м. Одеса Активізація інвестиційної діяльності є вирішальною ланкою економічної політики держави, оскільки на її основі можна реально здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки. Інвести­ційні процеси в країні, як і у будь-якій іншій трансформаційній …

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В. И. Ляшенко, д. э.н., с. н.с., А. В. Колесникова, аспирант ИЭП НАН Украины, Донецк Для стимулирования развития малого предпринимательства одним из важных направлений наряду с налоговыми льготами, со­вершенствования правовой базы, является обеспечение дополни­тельного финансирования как прямого кредитования, так и …

Державні закупівлі в Росії

У Росії держзакупівлі регулюються Законом РФ №94-ФЗ «Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» від 21.07.2005, але планується, що в 2012-2013 роках у Росії буде вве­дено нову систему держзакупівлі - федеральну контрактну …

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ В УСИЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С. Г. Демьяненко, к. э. н., В. И. Золотов, к. э. н., с. н. с

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса В настоящее время возникла необходимость в теоретическом осмыслении широкого круга микро-, мезо-, макроэкономических и экологических проблем, включая мотивационный аспект предпри­нимательской деятельности экономических субъектов, а также объективные закономерности формирования и использования …

Основні положення оцінки ефективності діяльності МСБ

Критерій - це якісна оцінка ефективності, що відображає саму її суть. Він повинен відповідати принаймні двом методичним вимогам: Об'єктивно відображати співвідношення реального ефекту вироб­ництва і наявних економічних ресурсів ("випуск-ресурси"); Мати якісну однорідність і кількісну порівняльність на всіх стадіях відтворювального процесу. …

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Н. Громова д. э.н., г. н.с., А. В. Косовский Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Специфическое положение независимой Украины на совре­менном этапе как морской державы обуславливает необходимость создания практически заново целостной национальной системы нормативов и нормативных …

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ НВДЕ

О. М. Громова, д. е.н., Т. Д. Маркова Інститут проблеми ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Відомо, що теплоенергетика, в тому числі на основі нетради­ційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ), є однією із найваж­ливіших складових економічної безпеки країни, тому …

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. В. Лукащук, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Зростання національної економіки, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць вимагає подальшого реа­льного вдосконалення підприємницького середовища. На сьогод­нішній день, уже ні в кого не …

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. О. Ворожейкін, м. н.с. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України В умовах інформатизації суспільства та підвищення ролі комп’ютерних технологій в економічному та суспільному житті швидкість прийняття ділових рішень може стати однією із ключо­вих переваг підприємництва у конкурентній …

Оцінка підприємницького ризику

Методи оцінки підприємницького ризику: аналіз очікуваного результату; дисперсійний аналіз; якісна оцінка. Для оцінки ймовірності досягнення результату використовують очікуване значення, що є середньозваженим всіх можливих значень: Е (х ) = р х х + р2 х х2, (61) Де Е (х) …

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ М. П. Волохова., к. е. н., доц

Одеський національний економічний університет, м. Одеса Необхідність подолання наслідків світової фінансової кризи та відновлення економічного зростання спонукає уряди більшості країн поряд із заходами грошово-кредитної політики активно використо­вувати інструменти податкового регулювання. Однак, серед вітчиз­няних фахівців дискусійними є питання про доцільність та …

Види та типи ризиків

Основні види підприємницького ризику [6]: 1. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, робіт і послуг. 2. Комерційний (ринковий) виникає у процесі реалізації товарів, робіт і послуг на ринку. 3. Фінансовий ризик виникає у сфері взаємин підприємства із зовнішнім …

Міжнародний досвід побудови системи держзакупівель

Існує декілька документів, які є нормативно-правовою базою для здійснення державних закупівель у різних країнах. Розглядаючи їх, можна виявити особливості законодавства у сфері держзакупівель у цих державах. Типовий закон ЮНСИТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) і послуг». Документом, який акумулював увесь міжнарод­ний …

МАЛИЙ БІЗНЕС і ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Дмитро ЛЯПІН, Інститут власності і свободи • міжнародний досвід побудови держзакупівель • державні закупівлі в Росії • державні закупівлі в Україні • державні закупівлі та малий бізнес Увага до системи державних закупівель пояснюється тим, що в ній обертаються значні кошти …

Сутність підприємницького ризику

Категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів. Таким чином, ризик - це погроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або одержить …

Висновки для малого бізнесу в Україні

Малий бізнес (МБ) з точки зору саморегуляції має такі особливості: 1. Відносно вища вартість дотримання регуляцій. Оскільки масштаб бізнесу менший, а значна частина вартості дотримання регуляцій належить до фіксованих витрат, малий бізнес більш чут­ливий до цієї вартості і стає неконкурентоспроможним …

Корпоративний план — засіб прогнозування діяльності малого та середнього бізнесу

Прогнозування дає можливість відповісти на запитання: що очікує мале підприємство в майбутньому - зміцнення або втрата платоспро­можності. Розглядаючи корпоративний план [1], слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає стратегію, плани і очікувані фінансові результати. У процесі складання …

Сутність та завдання фінансового прогнозування

Фінансове прогнозування - це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на …

Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності

У світовій практиці виділяють чотири групи фінансових коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність підприємства [10]: 1) ліквідності; 2) ефективності; 3) фінансового левериджу; 4) прибутковості. 1. Коефіцієнти ліквідності: Поточні активи Ліквідніст ь поточних активів =------------------------------------- . (4 6) Поточні зобов' язання За умов …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1746