Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Типи паливних елементів

Існують різні типи паливних елементів. Їх можна класифікувати, наприклад, по паливу, що використовується, робочому тиску й температурі, по характері застосування. Елементи на водневому паливі. У цьому типовому описаному вище елементі водень і кисень переходять в електроліт через мікропористі вуглецеві або …

Друге й третє покоління ПЕ

Кращі характеристики мають модульні установки, що вже проектуються, потужністю 5 Мвт зі середньотемпературними паливними елементами другого покоління. Вони працюють при температурах 650...700°С. Їхні аноди роблять зі спечених частинок нікелю й хрому, катоди - зі спеченого й окисленого алюмінію, а електролітом …

Розвиток ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Ресурси енергії вітру по різних регіонах світу залежно від класу вітроенергетичних ресурсів (таблиця 4.3.2) наведено в таблиці 4.3.6 [2]. Таблиця 4.3.6 - Ресурси енергії вітру класу 3 і вище, млрд ТДж/рік Регіон Клас Разом 5-7 4 3 Північна Америка 63,4 …

Два напрямки розвитку ПЕ

Існують дві сфери застосування ПЕ: автономна й велика енергетика. Для автономного використання основними є питомі характеристики й зручність експлуатації. Вартість вироблюваної енергії не є основним показником. Для великої енергетики вирішальним фактором є економічність. Крім того, установки повинні бути довговічними, не …

Екологічні та економічні аспекти вітроустановок

Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності становлять 800-1000 дол. США/ кВт встановленої потужності і зменшуються зі збільшенням потужності установки. Так, капітальні витрати на вітроенергетичну станцію потужністю 250 кВт (Данія) становлять 40 тис. дол. США при терміні окупності 6,7 року. …

Паливні елементи та воднева енергетика

Паливні елементи (ПЕ) відносяться до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електрику минаючи малоефективні процеси горіння, що йдуть із значними втратами. Це електрохімічний пристрій, який у результаті високоефективного «холодного» горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, …

Види ВІТРОУСТАНОВОК ТА їх характеристика

Сучасні вітроенергетичні установки - це складний автоматизований електромеханічний комплекс перетворення енергії вітру в електричну енергію. Головні елементи вітроагрегата - ротор (лопаті), генератор, коробка передач, башта, система регулювання режимами роботи тощо. Існують дві принципово різні конструкції вітроустановок: з горизонтальною та вертикальною …

Крекінг нафти

Крекінг (англ. cracking, розщеплення) — високотемпературна переробка нафти і її фракцій з метою одержання, як правило, продуктів меншої молекулярної маси — моторних палив, мастил і т. п., а також сировини для хімічної й нафтохімічної промисловості. Крекінг протікає з розривом зв'язків …

Загальні відомості

Енергія вітру є вічно поновлювальною й невичерпною, поки гріє Сонце. Вітер утворюється на Землі в результаті нерівномірного нагрівання її поверхні Сонцем. Розрізняють види вітрів: пасати, мусони, бризи. Пасати утворюються в результаті нагрівання екваторіальної частини Землі. Нагріте повітря піднімається вверх, захоплюючи …

Коксування нафтової сировини

Коксування нафтової сировини - його глибокий терміч. крекінг, при 450-540 °С с метою одержання нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і гасо-газойлевих фракцій. Сировина - важкі залишки, що утворюються при дистиляції нафти, деасфальтизації, термічному й каталітичному крекінгу залишкових і …

Розвиток ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

У Китаї, де приготування їжі традиційно потребує високої температури і потужності, широко розповсюджені сонячні дзеркальні печі з відбивачами. Перший промисловий сонячний дистилятор побудовано в 1874 р. в Чилі з метою подачі чистої води селищу шахтарів. Цей дистилятор 2 ^ площею …

Цикли парогазових установок

Збільшення ККД газових турбін обмежується у зв'язку з неможливістю збільшення температури робочого тіла, що надходить у турбіну, вище 970— 1070 К, а їхня одинична потужність — через зростаючу витрату енергії на власні потреби. Перше обмеження усунути складно через відсутність у …

Екологічні та економічні аспекти геліоенергетики

Зібрана геліоенергетичними пристроями сонячна радіація заміняє енергію, яка вироблена за допомогою брудних відносно довкілля технологій. У цьому й полягає головний екологічний ефект сонячної енергетики. Наземні сонячні електростанції, в яких перетворення енергії пов’язане з концентрацією сонячного випромінювання, потребують відторгнення значних територій. …

Цикл паросилової установки із проміжним перегрівом пари

При адіабатному розширенні перегрітої пари в циліндрі машини або турбіни до протитиску р2 пара зазвичай у кінцевому стані стає вологим. Кінцевий паровміст вологого насиченої пари х2 тим менше, чим вище початковий тиск (початкова крапка процесу зрушується вліво на діаграмах Кафедра …

Фотоелектричний транспорт

У Лос-Анджелесі (США) на 12 млн населення припадає 8 млн автомобілів, що створюють удушливий смог. У зв'язку з цим у штаті Каліфорнія був прийнятий „Акт про чисте повітря”, відповідно до якого заохочувалися власники, що використовували автомобілі з „нульовою емісією” (такі, …

Паровий цикл Карно

Відомо, що при однакових температурах Ттах і Tmln найбільший термічний ККД мають цикли Карно. Тому природно прагнення створити й парові установки, що працюють по цьому циклі, тому що ККД циклу Карно не залежить від роду працюючого агента. Фазове перетворення робочої …

Сонячна аеростатна фотоенергетика

Одним із недоліків сонячних електроенергетичних систем є потреба в значних земельних площах. Уникнути це можливо за рахунок підйому сонцепоглинальних поверхонь над землею, як це пропонується в [4]. Вже сьогодні існують фотоелектричні перетворювачі енергії, які виконуються у вигляді плівки з ККД, …

Цикл газотурбінної установки з ізобарним підведенням теплоти і регенерацією

Максимальна температура циклу газотурбінної установки, а отже ступінь стиску є, обмежені тією температурою, при якій можуть досить тривалий час працювати лопатки газових турбін. Тим самим обмежуються й досяжні значення термічного ККД газотурбінної установки. З метою підвищення термічного ККД газотурбінної установки …

Сонячні плоскі фотоелементи

Явище фотоефекту відкрив французький фізик Беккерель у 1839 p., одержавши потік електронів при освітленні сонячним світлом пластини оксиду міді. Винахід був широко впроваджений у життя після відкриття напівпровідників. Як світлочутливу зону фотоелементів використовують селен (Se), кристалічний кремній (Si),аморфний кремній (SiGe) …

Термоелектричний тепловий насос

Термоелектричний тепловий насос, або Пельтьє-тип теплового насоса, досить відомий. Він знайшов одне або два застосування, де добре задовольняє пред'явленим вимогам. Нагрівання й охолодження спаїв між різнорідними матеріалами викликають протікання електричного струму. Зворотний ефект полягає в тому, що проходження електричного струму …

Загальні відомості

Сонячна фотоенергетика являє собою пряме перетворення сонячної радіації в електричну енергію. Принцип дії фотоелектричного перетворювача ґрунтується на застосуванні явища внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках та ефекту поділу фотогенерованих носіїв зарядів (електронів, дірок) електронно-дірковим переходом чи потенційним бар'єром типу метал-діелектрик-напівпровідник. Останнім часом …

Абсорбційний цикл

Абсорбційний тепловий насос містить випарник і конденсатор, які працюють точно так само, як у парокомпресійному циклі. Теплота підводиться до випарника, викликаючи кипіння хладоагента при низькому тиску. Корисне тепло відводиться від конденсатора, усередині якого відбувається конденсація при високому тиску. Однак в …

Сонячна аеростатна електротеплоенергетика

Принципову схему такої електростанції за виданим авторським свідоцтвом зображено на рисунку 4.2.31. Аеростат із діаметром оболонки 150 м піднімається на висоту 5000 м, щоб бути над хмарами при безперервній дії сонячного випромінювання протягом денної частини доби. Сонячна оболонка аеростата має …

Цикл із механічною компресією пари

З метою наближення до простого циклу Карно, а фактично це значить - з метою створення практично корисного теплового насоса, необхідно прагнути до підведення тепла при умовах, близьких до ізотермічного. Для цього Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. …

Сонячні станції параболічного типу

Концепція параболічного жолоба являє собою приклад найбільшого ступеня спрощення механізму концентрації сонячного випромінювання в лінійних сфокусованих приймачах енергії вздовж жолоба. Цей принцип покладений в основу сонячних станцій параболічного типу (рисунок 4.2.29). Приймач Рисунок 4.2.28 - Сонячна електростанція параболічного типу В …

Принципи утилізації низькопотенцшного тепла. Теплові насоси

Принцип теплового насоса випливає з робіт Карно й опису циклу Карно, опублікованого в його дисертації в 1824 р. Практичну теплонасосну систему запропонував Вільям Томсон ( згодом - лорд Кельвін) у 1852 р. Вона була названа помножувачем тепла й показувала, як …

Сонячна теплоелектроенергетика

4.2.3.1 Загальні відомості Електроенергію за рахунок використання сонячної енергії можна одержувати в теплових установках, у яких теплота від згорання палива замінюється потоком концентрованого сонячного випромінювання. В регіонах з високим рівнем сонячного випромінювання його можна використовувати для отримання пари, яка обертає …

Використання етанолу як палива

Рідкі палива надзвичайно важливі через зручність використання й гарного керування згорянням у двигунах. Можна вводити в трохи перероблені бензинові двигуни безпосередньо 95%-вий етанол, а можна подавати у звичайний двигун суміш із 100%-вого етанолу (збезводнений) з бензином у співвідношенні 1:10. Збезводнений …

Сонячні побутові пічки або плити

Дешеві і прості для виготовлення. Вони складаються з простої добре теплоізольованої коробки, яка вистелена відбиваючим світло матеріалом, накрита склом і має зовнішній відбивач світла (рисунок 4.2.26). Каструля чорного кольору служить поглиначем сонячної радіації, вона нагрівається значно скоріше, ніж звичайний посуд …

Сонячне охолодження

Існують три основні методи активного охолодження. По-перше, використання електричних компресорів, які в розвинених країнах являють собою сьогодні стандартний охолоджувальний пристрій. По - друге, використання абсорбційних кондиціонерів, які приводяться в дію за допомогою теплової енергії. Обидва види використовуються для кондиціонування повітря, …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1346