Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ

СТАНЦІЙ Геотермальна енергія є одним із перспективних поновлювальних джерел енергії, її давно і широко застосовують Ісландія, США, Нова Зеландія, Франція, Угорщина і багато інших країн. У столиці Ісландії Рейк’явік, у якій проживає половина населення країни, багато років експлуатується геотермальна опалювальна система, потужність якої становить 350 МВт. У Франції 70 геотермальних установок забезпечує теплом 800 тис. […]

Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Активне промислове освоєння геотермальних джерел із погляду екології може давати деякий негативний ефект. Екологічні наслідки ГеоТЕС і геотермальних технологічних установок на довкілля зводяться до такого: - опускання земної поверхні (іноді значне за розмірами) під розроблюваними геотермальними пластами; - вплив мінералізованих геотермальних вод і пари; - підвищене (в порівнянні з ТЕС рівної потужності) теплове забруднення. При […]

Геотермальна електроенергетика

Геотермальні електростанції мають ряд особливостей: - наявність постійного надлишку енергоресурсів, що забезпечує використання повної встановленої потужності устатковання ГеоТЕС; - досить простий рівень автоматизації; - наслідки можливих аварій обмежуються зоною станції; - питомі капіталовкладення і собівартість електричної енергії нижчі, ніж в енергосистемах на основі інших поновлювальних джерел енергії. ГеоТЕС можна розділити на три основні типи: - […]

Геотермальне теплопостачання

Геотермальне теплопостачання являє собою складну проблему, пов’язану з різними галузями промисловості. Вона включає розвідувальні роботи геотермальних вод, будівництво та влаштування термоводозаборів, видобування і транспортування геотермального теплоносія від свердловини до споживача, його використання в системах теплопостачання, утилізацію відпрацьованих термальних вод і їхнє скидання. Системи геотермального теплопостачання багато в чому визначаються типом геотермальних вод. Геотермальні води, що […]

Загальні відомості

Вираз “геотермальна енергія” буквально означає, що це енергія тепла Землі („гео” - земля, „термальна” - теплова). Основним джерелом цієї енергії є постійний потік тепла з розжарених надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора одержує тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів (подібно до торію та урану), хімічних реакцій. Постійні часу цих процесів настільки великі […]

Розвиток біоенергетики в Україні

Всю біомасу, призначену для енергетичного використання, умовно можна розділити на відходи виробництва і на біомасу, що цільовим порядком вирощується для переробки. Галузь виробництва палива на основі біомаси, що цільовим порядком вирощується для переробки, на сьогодні в Україні не існує. Однак Україна є крупним виробником сільськогосподарської продукції, а значить, і відходів сільського господарства, які можуть бути […]

Розвиток БІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Для 75 % населення планети, яке проживає в країнах, що розвиваються, біомаса є основним джерелом енергії. Промислове використання енергії біомаси може бути значимим, наприклад, за рахунок відходів виробництва цукру в країнах, що його поставляють, покривається до 40 % потреби в паливі. Використання біопалива у вигляді дров, гною і відходів рослинності має першочергове значення в домашньому […]

Екологічні та економічні аспекти біоенергетики

Використання біомаси навіть при однаковій вартості процесу газифікації має перевагу перед вугіллям у зв’язку з низьким виходом сірки. Сучасні технології отримання палива й енергії з біомаси при відповідному контролі є надійними, чистими з незначною дією на повітря, ґрунт і воду. Використання біомаси як поновлювального палива для виробництва електроенергії в транспорті не призводить до зростання С02 […]

Використання біомаси в будівельній промисловості

Дедалі більшої популярності як у країнах Євросоюзу, так і в США набуває використання солом'яних блоків для спорудження стін, стель і підлог будинків. Застосування цих конструкцій значно поліпшує енергетичний та екологічний стан будівлі. Солома зберігає теплоту так само, як і найсучасніші високотехнічні ізоляційні матеріали, та забезпечує рівень ізоляції у 2-3 рази більший, ніж звичайні будівельні матеріали. […]

Виробництво і використання рідких палив із біомаси

Рідкі палива з біомаси є важливою складовою енергетичного балансу будь-якої країни, особливо якщо вона не може повністю забезпечити себе енергоносіями. Виробництво і використання рідких палив із біомаси впливає не тільки на зміцнення енергетичної безпеки країни, але й на поліпшення екологічної ситуації, сприяє створенню нових робочих місць, особливо у сільському господарстві і переробній промисловості. Найбільш поширеними […]

Спалювання біомаси

Більшість видів сухого біопалива може бути спалена для вироблення теплоти, однак характеристики різних видів біопалива значно відрізняються від умовного палива. Взагалі, вони мають низьку енергетичну здатність, різний хімічний склад, різні фізичні характеристики і можуть містити значну кількість неспаленого матеріалу. Для спалювання таких типів палива необхідне використання спеціалізованих котлів або модифікація наявного обладнання. Для природних газових […]

Біомаса

Те, з чого складається рослинність і тваринний світ, прийнято називати біомасою. Рослинна біомаса є первинним джерелом енергії на Землі. Основа біомаси - органічні сполуки вуглеводнів, які в процесі окиснення при згоранні або в результаті природного перегнивання виділяють теплоту. У біоенергетиці як одне з можливих джерел поновлювальної енергії може використовуватися біомаса. Під цим терміном у цій […]

Розвиток вітроенергетики в Україні

На рисунку 4.3.9 показано Атлас енергетичного потенціалу вітру на території України [8] (атлас розроблено Інститутом електродинаміки НАН України за підтримки Державного комітету України з енергозбереження). Чернігів Луцьк Ріїне Харків Житомир * 1610 1120І Геркопіі Полтава Хмель­ки цьки Дкілропе- Середня швидкість вітру (на висоті 10 м) □ Природний потенціал вігру, кВі. год./кв. м.рік □ Технічно-досяжний потенціал […]

Типи паливних елементів

Існують різні типи паливних елементів. Їх можна класифікувати, наприклад, по паливу, що використовується, робочому тиску й температурі, по характері застосування. Елементи на водневому паливі. У цьому типовому описаному вище елементі водень і кисень переходять в електроліт через мікропористі вуглецеві або металеві електроди. Висока щільність струму досягається в елементах, що працюють при підвищеній температурі (близько 250 […]

Друге й третє покоління ПЕ

Кращі характеристики мають модульні установки, що вже проектуються, потужністю 5 Мвт зі середньотемпературними паливними елементами другого покоління. Вони працюють при температурах 650...700°С. Їхні аноди роблять зі спечених частинок нікелю й хрому, катоди - зі спеченого й окисленого алюмінію, а електролітом є розплав суміші карбонатів літію й калію. Підвищена температура допомагає вирішити дві великі електрохімічні проблеми: […]

Розвиток ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Ресурси енергії вітру по різних регіонах світу залежно від класу вітроенергетичних ресурсів (таблиця 4.3.2) наведено в таблиці 4.3.6 [2]. Таблиця 4.3.6 - Ресурси енергії вітру класу 3 і вище, млрд ТДж/рік Регіон Клас Разом 5-7 4 3 Північна Америка 63,4 24,8 28,2 116,4 Європа 7Д 6,1 3,9 17,1 Японія, Корея 0,2 0,3 0,9 1,4 Австралія, […]

Два напрямки розвитку ПЕ

Існують дві сфери застосування ПЕ: автономна й велика енергетика. Для автономного використання основними є питомі характеристики й зручність експлуатації. Вартість вироблюваної енергії не є основним показником. Для великої енергетики вирішальним фактором є економічність. Крім того, установки повинні бути довговічними, не містити дорогих матеріалів і використовувати природне паливо при мінімальних витратах на підготовку. Найбільші вигоди обіцяє […]

Екологічні та економічні аспекти вітроустановок

Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності становлять 800-1000 дол. США/ кВт встановленої потужності і зменшуються зі збільшенням потужності установки. Так, капітальні витрати на вітроенергетичну станцію потужністю 250 кВт (Данія) становлять 40 тис. дол. США при терміні окупності 6,7 року. Важливим аспектом використання вітроустановок є вартість електроенергії (грн/(кВт*год)), яка може бути підрахована за виразом в_ […]

Паливні елементи та воднева енергетика

Паливні елементи (ПЕ) відносяться до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електрику минаючи малоефективні процеси горіння, що йдуть із значними втратами. Це електрохімічний пристрій, який у результаті високоефективного «холодного» горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, що біологічний воднево-кисневий паливний елемент «вмонтований» у кожну живу клітку. Джерелом водню в організмі є […]

Види ВІТРОУСТАНОВОК ТА їх характеристика

Сучасні вітроенергетичні установки - це складний автоматизований електромеханічний комплекс перетворення енергії вітру в електричну енергію. Головні елементи вітроагрегата - ротор (лопаті), генератор, коробка передач, башта, система регулювання режимами роботи тощо. Існують дві принципово різні конструкції вітроустановок: з горизонтальною та вертикальною віссю обертання (їх конструктивні види подано на рисунку 4.3.2). Рисунок 4.3 .2 - Типи вітроустановок: […]

Крекінг нафти

Крекінг (англ. cracking, розщеплення) — високотемпературна переробка нафти і її фракцій з метою одержання, як правило, продуктів меншої молекулярної маси — моторних палив, мастил і т. п., а також сировини для хімічної й нафтохімічної промисловості. Крекінг протікає з розривом зв'язків З-З і утворенням вільних радикалів або карбаніонів. Одночасно з розривом зв'язків С-С відбувається дегідрування, ізомеризація, […]

Загальні відомості

Енергія вітру є вічно поновлювальною й невичерпною, поки гріє Сонце. Вітер утворюється на Землі в результаті нерівномірного нагрівання її поверхні Сонцем. Розрізняють види вітрів: пасати, мусони, бризи. Пасати утворюються в результаті нагрівання екваторіальної частини Землі. Нагріте повітря піднімається вверх, захоплюючи за собою повітряні маси з півночі і півдня. Обертання Землі відхиляє потоки повітря, в результаті […]

Коксування нафтової сировини

Коксування нафтової сировини - його глибокий терміч. крекінг, при 450-540 °С с метою одержання нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і гасо-газойлевих фракцій. Сировина - важкі залишки, що утворюються при дистиляції нафти, деасфальтизації, термічному й каталітичному крекінгу залишкових і дистилятних фракцій, піролізі бензину Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. т.н., доц. […]

Розвиток ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

У Китаї, де приготування їжі традиційно потребує високої температури і потужності, широко розповсюджені сонячні дзеркальні печі з відбивачами. Перший промисловий сонячний дистилятор побудовано в 1874 р. в Чилі з метою подачі чистої води селищу шахтарів. Цей дистилятор 2 ^ площею 4700 м виробляв 24 тис. л води за день. У теперішній час такі установки великої […]

Цикли парогазових установок

Збільшення ККД газових турбін обмежується у зв'язку з неможливістю збільшення температури робочого тіла, що надходить у турбіну, вище 970— 1070 К, а їхня одинична потужність — через зростаючу витрату енергії на власні потреби. Перше обмеження усунути складно через відсутність у цей час термічно міцних і стійких металів, а друге — може бути зняте повністю або […]

Екологічні та економічні аспекти геліоенергетики

Зібрана геліоенергетичними пристроями сонячна радіація заміняє енергію, яка вироблена за допомогою брудних відносно довкілля технологій. У цьому й полягає головний екологічний ефект сонячної енергетики. Наземні сонячні електростанції, в яких перетворення енергії пов’язане з концентрацією сонячного випромінювання, потребують відторгнення значних територій. Так, у середньому на 1 МВт баштової сонячної електростанції потрібна для обертових дзеркал площа становить […]

Цикл паросилової установки із проміжним перегрівом пари

При адіабатному розширенні перегрітої пари в циліндрі машини або турбіни до протитиску р2 пара зазвичай у кінцевому стані стає вологим. Кінцевий паровміст вологого насиченої пари х2 тим менше, чим вище початковий тиск (початкова крапка процесу зрушується вліво на діаграмах Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. т.н., доц. Є. О. Баганов pv, Ts […]

Фотоелектричний транспорт

У Лос-Анджелесі (США) на 12 млн населення припадає 8 млн автомобілів, що створюють удушливий смог. У зв'язку з цим у штаті Каліфорнія був прийнятий „Акт про чисте повітря”, відповідно до якого заохочувалися власники, що використовували автомобілі з „нульовою емісією” (такі, що не викидають в атмосферу відпрацьовані гази). У 1998 р. в штаті нараховувалося 2 % […]

Паровий цикл Карно

Відомо, що при однакових температурах Ттах і Tmln найбільший термічний ККД мають цикли Карно. Тому природно прагнення створити й парові установки, що працюють по цьому циклі, тому що ККД циклу Карно не залежить від роду працюючого агента. Фазове перетворення робочої речовини є характерною рисою циклу паросилових установок. На відміну від двигунів внутрішнього згоряння в паросиловій […]

Сонячна аеростатна фотоенергетика

Одним із недоліків сонячних електроенергетичних систем є потреба в значних земельних площах. Уникнути це можливо за рахунок підйому сонцепоглинальних поверхонь над землею, як це пропонується в [4]. Вже сьогодні існують фотоелектричні перетворювачі енергії, які виконуються у вигляді плівки з ККД, що дорівнює 15-20 %. Якщо таку плівку нанести на поверхню аеростата й підняти аеростат вище […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1245

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru