Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Загальні відомості

Запаси енергії у Світовому океані колосальні, адже дві третини земної поверхні (361 млн км ) займають моря та океани: акваторія 2 2 Тихого океану становить 180 млнкм , Атлантичного - 93 млн км, • ^ 2 Індійського -75 млн км. …

Мала гідроенергетика світу

Сумарна потужність малої гідроенергетики у світі на сьогодні становить більше 70 ГВт. Будівництво малих ГЕС як автономних джерел енергії в сільській місцевості має велике соціальне значення. При порівняно низькій вартості встановленого кіловата і короткому інвестиційному циклі малі ГЕС дозволяють виробляти …

Екологічні та економічні аспекти малої ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

При будівництві водосховищ малих ГЕС утворюється берегова абразія. Найбільш активно процеси обвалювання і переформування берегів відбуваються в приплотинній частині, інтенсивність їх залежить від літологічного складу порід і морфометрії водосховища. Становлення берегів малих водосховищ в основному завершується через 15-20 років. Активність …

Конструктивні види малих ГЕС

Розрізняють два конструктивні види малих гідроелектростанцій: - які працюють завдяки створенню напору за рахунок різниці рівнів води у водяному потоці; - які використовують енергію швидкості води без створення напору. Для практичного використання в основному використовують станції першого типу. Для використання …

Турбіни малої гідроенергетики

Водяні зубчаті колеса різних форм були першими машинами, які перетворювали енергію текучої води в обертальний рух. Вони приводили в рух млини, лісопилки, водяні насоси та інші машини. З середини XIX ст. почалися винаходи різного виду турбін для малої гідроенергетики. В …

Загальна інформація про малі ГЕС

Сучасна гідроенергетика в порівнянні з іншими традиційними видами електроенергетики є найбільш економічним та екологічно безпечним способом отримання електроенергії. Мала гідроенергетика йде в цьому напрямі ще далі. Невеликі гідроелектростанції дозволяють зберегти природний ландшафт, не впливають на довкілля не тільки на етапі …

Шляхи ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Теплові насоси дозволяють одночасно вирішувати такі проблеми, як енергозбереження, зменшення ендогенного впливу на довкілля, економія енергетичних ресурсів і поліпшення умов роботи теплоенергетичних виробництв. Джерелами низькопотенціальної теплоти, які забезпечують енергетично ефективну та економічно доцільну роботу теплонасосних установок, можуть бути: - ґрунтові …

Види ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Існує багато видів теплових насосів, серед яких теплові насоси паро-компресійного, абсорбційного, компресійно-резорбційного і термоелектричного типів знайшли найбільше розповсюдження. Паро-компресійні теплові насоси Конструкція паро-компресійного теплового насоса включає два теплообмінні апарати - випарник, у якому відбувається випарювання рідкого холодильного агента за рахунок …

Загальні відомості

За умов сьогодення в Україні близько 25 % усіх енергетичних ресурсів, що споживаються, використовуються в комунально - житловому господарстві. Це єдина група споживачів, яка не зменшила загальних обсягів енергоспоживання за останні п’ять років. Однак на одного мешканця в наявних будинках …

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ

СТАНЦІЙ Геотермальна енергія є одним із перспективних поновлювальних джерел енергії, її давно і широко застосовують Ісландія, США, Нова Зеландія, Франція, Угорщина і багато інших країн. У столиці Ісландії Рейк’явік, у якій проживає половина населення країни, багато років експлуатується геотермальна опалювальна …

Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Активне промислове освоєння геотермальних джерел із погляду екології може давати деякий негативний ефект. Екологічні наслідки ГеоТЕС і геотермальних технологічних установок на довкілля зводяться до такого: - опускання земної поверхні (іноді значне за розмірами) під розроблюваними геотермальними пластами; - вплив мінералізованих …

Геотермальна електроенергетика

Геотермальні електростанції мають ряд особливостей: - наявність постійного надлишку енергоресурсів, що забезпечує використання повної встановленої потужності устатковання ГеоТЕС; - досить простий рівень автоматизації; - наслідки можливих аварій обмежуються зоною станції; - питомі капіталовкладення і собівартість електричної енергії нижчі, ніж в …

Геотермальне теплопостачання

Геотермальне теплопостачання являє собою складну проблему, пов’язану з різними галузями промисловості. Вона включає розвідувальні роботи геотермальних вод, будівництво та влаштування термоводозаборів, видобування і транспортування геотермального теплоносія від свердловини до споживача, його використання в системах теплопостачання, утилізацію відпрацьованих термальних вод і …

Загальні відомості

Вираз “геотермальна енергія” буквально означає, що це енергія тепла Землі („гео” - земля, „термальна” - теплова). Основним джерелом цієї енергії є постійний потік тепла з розжарених надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора одержує тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного …

Розвиток біоенергетики в Україні

Всю біомасу, призначену для енергетичного використання, умовно можна розділити на відходи виробництва і на біомасу, що цільовим порядком вирощується для переробки. Галузь виробництва палива на основі біомаси, що цільовим порядком вирощується для переробки, на сьогодні в Україні не існує. Однак …

Розвиток БІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Для 75 % населення планети, яке проживає в країнах, що розвиваються, біомаса є основним джерелом енергії. Промислове використання енергії біомаси може бути значимим, наприклад, за рахунок відходів виробництва цукру в країнах, що його поставляють, покривається до 40 % потреби в …

Екологічні та економічні аспекти біоенергетики

Використання біомаси навіть при однаковій вартості процесу газифікації має перевагу перед вугіллям у зв’язку з низьким виходом сірки. Сучасні технології отримання палива й енергії з біомаси при відповідному контролі є надійними, чистими з незначною дією на повітря, ґрунт і воду. …

Використання біомаси в будівельній промисловості

Дедалі більшої популярності як у країнах Євросоюзу, так і в США набуває використання солом'яних блоків для спорудження стін, стель і підлог будинків. Застосування цих конструкцій значно поліпшує енергетичний та екологічний стан будівлі. Солома зберігає теплоту так само, як і найсучасніші …

Виробництво і використання рідких палив із біомаси

Рідкі палива з біомаси є важливою складовою енергетичного балансу будь-якої країни, особливо якщо вона не може повністю забезпечити себе енергоносіями. Виробництво і використання рідких палив із біомаси впливає не тільки на зміцнення енергетичної безпеки країни, але й на поліпшення екологічної …

Спалювання біомаси

Більшість видів сухого біопалива може бути спалена для вироблення теплоти, однак характеристики різних видів біопалива значно відрізняються від умовного палива. Взагалі, вони мають низьку енергетичну здатність, різний хімічний склад, різні фізичні характеристики і можуть містити значну кількість неспаленого матеріалу. Для …

Біомаса

Те, з чого складається рослинність і тваринний світ, прийнято називати біомасою. Рослинна біомаса є первинним джерелом енергії на Землі. Основа біомаси - органічні сполуки вуглеводнів, які в процесі окиснення при згоранні або в результаті природного перегнивання виділяють теплоту. У біоенергетиці …

Розвиток вітроенергетики в Україні

На рисунку 4.3.9 показано Атлас енергетичного потенціалу вітру на території України [8] (атлас розроблено Інститутом електродинаміки НАН України за підтримки Державного комітету України з енергозбереження). Чернігів Луцьк Ріїне Харків Житомир * 1610 1120І Геркопіі Полтава Хмель­ки цьки Дкілропе- Середня швидкість …

Типи паливних елементів

Існують різні типи паливних елементів. Їх можна класифікувати, наприклад, по паливу, що використовується, робочому тиску й температурі, по характері застосування. Елементи на водневому паливі. У цьому типовому описаному вище елементі водень і кисень переходять в електроліт через мікропористі вуглецеві або …

Друге й третє покоління ПЕ

Кращі характеристики мають модульні установки, що вже проектуються, потужністю 5 Мвт зі середньотемпературними паливними елементами другого покоління. Вони працюють при температурах 650...700°С. Їхні аноди роблять зі спечених частинок нікелю й хрому, катоди - зі спеченого й окисленого алюмінію, а електролітом …

Розвиток ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Ресурси енергії вітру по різних регіонах світу залежно від класу вітроенергетичних ресурсів (таблиця 4.3.2) наведено в таблиці 4.3.6 [2]. Таблиця 4.3.6 - Ресурси енергії вітру класу 3 і вище, млрд ТДж/рік Регіон Клас Разом 5-7 4 3 Північна Америка 63,4 …

Два напрямки розвитку ПЕ

Існують дві сфери застосування ПЕ: автономна й велика енергетика. Для автономного використання основними є питомі характеристики й зручність експлуатації. Вартість вироблюваної енергії не є основним показником. Для великої енергетики вирішальним фактором є економічність. Крім того, установки повинні бути довговічними, не …

Екологічні та економічні аспекти вітроустановок

Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності становлять 800-1000 дол. США/ кВт встановленої потужності і зменшуються зі збільшенням потужності установки. Так, капітальні витрати на вітроенергетичну станцію потужністю 250 кВт (Данія) становлять 40 тис. дол. США при терміні окупності 6,7 року. …

Паливні елементи та воднева енергетика

Паливні елементи (ПЕ) відносяться до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електрику минаючи малоефективні процеси горіння, що йдуть із значними втратами. Це електрохімічний пристрій, який у результаті високоефективного «холодного» горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, …

Види ВІТРОУСТАНОВОК ТА їх характеристика

Сучасні вітроенергетичні установки - це складний автоматизований електромеханічний комплекс перетворення енергії вітру в електричну енергію. Головні елементи вітроагрегата - ротор (лопаті), генератор, коробка передач, башта, система регулювання режимами роботи тощо. Існують дві принципово різні конструкції вітроустановок: з горизонтальною та вертикальною …

Крекінг нафти

Крекінг (англ. cracking, розщеплення) — високотемпературна переробка нафти і її фракцій з метою одержання, як правило, продуктів меншої молекулярної маси — моторних палив, мастил і т. п., а також сировини для хімічної й нафтохімічної промисловості. Крекінг протікає з розривом зв'язків …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1245