Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Види саморегуляції

До певної міри умовно, всі заходи із саморегуляції можна поділити на такі види: 1. Стандартизація. Стандарти значно спрощують виробничу кооперацію, спрощують або взагалі уможливлюють розподіл праці між фірмами, і у багатьох випадках допомагають залучити клієнтів за рахунок спрощення та пришвидшення …

Показники рентабельності

Рентабельність - це відносний показник ефективності виробни­цтва, який характеризує рівень віддачі витрат і ступінь викорис­тання ресурсів. В основі моделі коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше в розрахунок показників рента­бельності включають чистий прибуток) або до затрачених засобів, або до виручки від …

Функціональні зв’язки комерційного банку

Соціально- Політична Ситуація Демографічна Ситуація Нормативно- Правова Ситуація Кліматичні Умови ■"І Споживачі банківських технологій НБУ та аудиторські фірми Споживачі банківських кадрів КОМЕРЦІИНИИ БАНК   Постачальники Банківських Кадрів   Споживачі інформації про банк Споживачі банківських продуктів і послуг   Регіональні органи …

Методи планування прибутку підприємства

Прибуток є основним фактором економічного і соціального роз­витку не тільки для підприємства, але і для економіки країни в ці­лому. Тому економічно обґрунтоване планування прибутку на під­приємствах має важливе значення. Прибуток (збиток) планується окремо за видами, а саме: • від продажу …

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Попит показує кількість продукту (послуги), яку споживачі будуть купувати за різними можливими цінами. Ціна попиту — це максимальна ціна, за якою споживач готовий купити цей про­дукт (послугу). Розмір попиту повинен мати конкретне значення і належа­ти до визначеного відрізку часу. Закон …

Механізм розподілу прибутку підприємства

Розподіл прибутку - це відрахування до бюджету і використання його за статтями на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій його частині, яка надходить до бюджету різ­ного рівня у вигляді податків та інших обов’язкових платежів. Від­повідно до законодавства, прибуток …

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ЗМІНИ ЦІНИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ

При розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збі­льшує ціну товару. Найпростіша формула, за якою розраховуєть­ся розмір зміни ціни, має такий вигляд: К = 0,00083 • С • [^ (аі ■ Іі)] %, Де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; …

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО — ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ходаківська, к. е.н., с. н.с. Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, М. Київ О. В. Бігдан Національна академія аграрних наук України, м. Київ У країнах ЄС та у світі в цілому стрімко розвивається органі­чне виробництво, яке спрямоване на …

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно …

Прибуток і доходи підприємства

Прибуток — це кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємств і в загальному вигляді є різницею між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Як економічна катего­рія прибуток відображає чистий дохід, створений у процесі підприєм­ницької діяльності. Прибуток як головний результат підприємниць­кої …

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И. А. Сааджан, к. э.н. ИПРЕЕД НАН Украины, г. Одесса В. А. Сааджан ОНПУ, г. Одесса В последнее десятилетие наблюдается системный рост ресурсоемких видов деятельности и в первую очередь добыващих в общей структуре производства. Высокие прибыли в сырьевых видах деятельности …

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

За економічним змістом витрати групуються за елементами ви­трат. На практиці під елементом витрат розуміють економічно однорідні витрати (матеріальні витрати, амортизація тощо), за еле­ментами витрат на підприємстві складається кошторис витрат на виробництво. Групування витрат за економічними елементами по­казує, що саме й …

Калькулювання собівартості продукції

Калькулювання (від лат. саісиїайо — рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробни­цтво та продаж продукції. Процес калькулювання собівартості про­дукції …

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

М. І. Сухотеріна Одеський Національний політехнічний університет Основна мета моніторингу діяльності машинобудівних підп­риємств у післяприватизаційний період дати об'єктивну оцінку фі­нансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства з тим щоби дійти висновку наскільки ефе­ктивним засобом оздоровлення економіки була зміна форми …

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг доцільно здійснювати методом розрахунку одиничних і групових показників. Ціль такого дослідження конкурентоспроможності — ви­явлення переваг порівнянно з продуктами і послугами конку­рентів. У процесі вибору споживачем банківських продуктів і послуг виграють ті, у яких відношення …

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А. А. Павлинчук, аспирант Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Для развития и упрочнения отношений между предпринима­тельством и государство в рамках государственно-частного парт­нерства одной из форм является совместное предприятие. Совместное предприятие является как формой государствен­но-частного партнерства, так …

Собівартість продукції

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі поточ­ні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. В умовах ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою облік витрат на вироб­ництво та калькуляцію …

САМОРЕГУЛЮВАННЯ і ПЕРЕДАЧА ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ НИЗКИ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ

Володимир ДУБРОВСЬКИЙ, CASE Україна • види саморегуляції • коли саморегуляція працює • принципи успішної саморегуляції • коли саморегуляція доречна з точки зору суспільства • висновки для малого бізнесу в Україні Низка проблем, відомих як «провали ринку», потребує певного стороннього втручання …

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Н. М. Куприна, доцент, к. е.н. Одесская национальная академия пищевых технологий Глобализационные процессы, влияющие на развитие эконо­мики Украины, требуют в настоящее время поиска методов защиты отечественного товаропроизводителя, способствующих сохране­нию их конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий, а также внедрению инноваций во …

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

У завданнях № 16 та № 24 для розрахунку фактичної прибут­ковості окремих товарних груп у портфелі комерційного банку після заповнення таблиць відсутніми даними потрібні такі фор­мули: „ _ . Чистий прибуток до сплати податків Рентабельність =----------------------------------------------------------- х100%, Чистий збут Чистий …

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗВИЧАЙНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ У ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб перерахувати звичайні статті витрат у функціо­нальні треба вихідні дані для розрахунку по всіх статтях (грн.) скоригувати на результати хронометрування робочого часу (%). Нижче наведений приклад такого перерозподілу. Якщо вихідні дані для розрахунку (грн.): Статті Розмір, грн Заробітна …

Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства та створює сприятливе підґрунтя для практичної реалізації здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національної гордості. …

СТИМУЛЮЮЧА РОЛЬ КОЛЕКТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

С. Б. Колодинський, к. е.н., доцент Одеський національний економічний університет м. Одеса Потреби учасників виробництва породжують їх інтереси. Не­обхідно чітко розмежовувати дані економічні категорії. Так, потре­би - це об'єктивна необхідність виробництва і відтворення матеріа­льних і духовних умов життя людей, і …

Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства

Поняття про витрати. Витрати - це грошова оцінка вартостімате - ріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших ви­дів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. Як видно з визначення, витрати характеризуються: 1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання …

Характеристиката та основні групи показників якості продукції

Характеристика якості продукції. Якість продукції - сукуп­ність властивостей продукції, яка зумовлює її придатність задо­вольняти певні потреби відповідно до призначення. Якість продукції (робіт, послуг) визначається такими поняттями, як «характеристика», «властивість» і «якість». Характеристика - це взаємозв’язок залежних і незалежних змінних, виражених …

Побудова та реалізація системи моделей розвитку малого та середнього бізнесу

У світовій практиці ведення бізнесу існують такі організаційні форми підприємства: одноосібне володіння, партнерство (товариство) та корпо­рації [1]. Вибір форми організації бізнесу залежить від відповідної низки ознак, що характеризують відмінності останніх: Кількість учасників створюваного господарського суб'єкта (об'єднання); Власник капіталу об'єднання, що …

Альтернативні джерела компенсації «випадаючих» доходів бюджету ПФУ

Вирішити проблему дефіциту бюджету ПФУ експерти пропону­ють шляхом закріплення за Пенсійним фондом самостійного джере­ла доходів, окрім страхового, що не було б пов’язано зі збільшенням фіскального тягаря на фонд оплати праці. Наприклад, збільшення інших видів податків і зборів за рахунок збільшення …

Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства

До допоміжних і обслуговувальних підрозділів підприємства на­лежать ремонтне, інструментальне, транспортне, енергетичне, склад­ське господарство тощо. Основним завданням ремонтного господарства є підтримка устат­кування в працездатному стані і запобігання його передчасному зно­су. Організація та порядок проведення ремонтних робіт регламенту­ються типовим положенням. Система планово-запобіжного …

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ ВИТРАТ НА БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

Метод розрахунку обсягу витрат на маркетинг Статті витрат та приклади розрахунку бюджету маркетингу Метод від наявних засобів Витрати на розподіл — 50 000 грн Витрати на тестування продуктів і послуг — 40 000 грн Витрати на маркетингові дослідження — 8 …

Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва

Партіонний метод організації виробництва характеризуєть­ся виготовленням різної номенклатури продукції в кількостях, що визначаються партіями їх запуску-випуску. Партією називаєть­ся кількість однойменних виробів, які по черзі обробляються під час кожної операції виробничого циклу з одноразовою витратою підготовчо-завершального часу. Партіонний метод організації ви­робництва …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1845

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru