Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Коли саморегуляція працює?

Як і будь-який метод, саморегуляція має певні обмеження. Вона може бути чи не бути відносно більш ефективним і при цьому суспільно прийнятним вирішенням проблеми залежно від: - природи проблеми (виду «провалу ринку», на компенсацію якого спрямовано регуляцію); - характеристик галузі …

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРИПАРТИЗМУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. М. Черчик, д. е.н., професор Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк Найбільш поширеною моделлю взаємодії суб’єктів господа­рювання, держави та суспільства в другій половині ХХ-го століття у країнах Західної Європи став трипартизм. Його поширення до­зволило значною мірою поліпшити …

Суть банкрутства

Банкрутство - визнана арбітражнім судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити ви­знані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування лік­відаційної процедури. Процес банкрутства в Україні регулюється за­коном України «Про банкрутство» від ЗО червня 1999 р. Зовнішніми ознаками неспроможності …

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИЙ

С. В. Филиппова, д. є.н., проф., Ван Тао, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса Разработка инновация у ряда машиностроительных предпри­ятий требует привлечения внешних человеческих и информацион­ных ресурсов. Одним из их источников и возможных партеров мо­жет стать ВУЗ соответствующего профиля. В …

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

О. О. Барабаш к. е.н., с. н.с., К. О. Нагірна, В. В. Лукащукм. н.с. ІПРЕЕД НАН України, ОНПУ м. Одеса Найбільш дієвим механізмом активізації економіки взагалі і підприємницького сектору зокрема є налагоджена, чітко працююча система фінансово-кредитних відносин. Про недосконалість чинно­го …

ПРОБЛЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ОЦІНОК СКЛАДНИХ ПРИРОДОПЕРЕТВОРЮЮЧИХ ПРОЕКТІВ

В. М. Степанов, д. е.н., професор Є. В. Степанова, к. е.н., доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса У цій доповіді розглядається проблема розробки методологі­чних і методичних основ багатокритеріальної оцінки проектів гос­подарської та іншої діяльності, що …

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. Г. Ажнакин, вед. инж. ИПРЭЭИ НАН Украины На данный момент существует целый ряд проблем развития предпринимательства в сфере электрогенерации. Предприниматели неохотно вкладывают средства в создание новых энергогенерирующих мощностей. Существует несколько причин, по которым частный капитал не спешит приходить в …

Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку

Одним із визначних факторів впливу на реалізацію стратегії банків­ського маркетингу є маркетингова кадрова політика. Істотний вплив на процес вироблення маркетингової кадрової політики роблять такі фак­тори: зміни в сфері банківських технологій і організаційної структури банку; необхідність перманентного процесу добору персоналу для …

Види саморегуляції

До певної міри умовно, всі заходи із саморегуляції можна поділити на такі види: 1. Стандартизація. Стандарти значно спрощують виробничу кооперацію, спрощують або взагалі уможливлюють розподіл праці між фірмами, і у багатьох випадках допомагають залучити клієнтів за рахунок спрощення та пришвидшення …

Показники рентабельності

Рентабельність - це відносний показник ефективності виробни­цтва, який характеризує рівень віддачі витрат і ступінь викорис­тання ресурсів. В основі моделі коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше в розрахунок показників рента­бельності включають чистий прибуток) або до затрачених засобів, або до виручки від …

Функціональні зв’язки комерційного банку

Соціально- Політична Ситуація Демографічна Ситуація Нормативно- Правова Ситуація Кліматичні Умови ■"І Споживачі банківських технологій НБУ та аудиторські фірми Споживачі банківських кадрів КОМЕРЦІИНИИ БАНК   Постачальники Банківських Кадрів   Споживачі інформації про банк Споживачі банківських продуктів і послуг   Регіональні органи …

Методи планування прибутку підприємства

Прибуток є основним фактором економічного і соціального роз­витку не тільки для підприємства, але і для економіки країни в ці­лому. Тому економічно обґрунтоване планування прибутку на під­приємствах має важливе значення. Прибуток (збиток) планується окремо за видами, а саме: • від продажу …

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Попит показує кількість продукту (послуги), яку споживачі будуть купувати за різними можливими цінами. Ціна попиту — це максимальна ціна, за якою споживач готовий купити цей про­дукт (послугу). Розмір попиту повинен мати конкретне значення і належа­ти до визначеного відрізку часу. Закон …

Механізм розподілу прибутку підприємства

Розподіл прибутку - це відрахування до бюджету і використання його за статтями на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій його частині, яка надходить до бюджету різ­ного рівня у вигляді податків та інших обов’язкових платежів. Від­повідно до законодавства, прибуток …

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ЗМІНИ ЦІНИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ

При розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збі­льшує ціну товару. Найпростіша формула, за якою розраховуєть­ся розмір зміни ціни, має такий вигляд: К = 0,00083 • С • [^ (аі ■ Іі)] %, Де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; …

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО — ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ходаківська, к. е.н., с. н.с. Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, М. Київ О. В. Бігдан Національна академія аграрних наук України, м. Київ У країнах ЄС та у світі в цілому стрімко розвивається органі­чне виробництво, яке спрямоване на …

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно …

Прибуток і доходи підприємства

Прибуток — це кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємств і в загальному вигляді є різницею між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Як економічна катего­рія прибуток відображає чистий дохід, створений у процесі підприєм­ницької діяльності. Прибуток як головний результат підприємниць­кої …

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И. А. Сааджан, к. э.н. ИПРЕЕД НАН Украины, г. Одесса В. А. Сааджан ОНПУ, г. Одесса В последнее десятилетие наблюдается системный рост ресурсоемких видов деятельности и в первую очередь добыващих в общей структуре производства. Высокие прибыли в сырьевых видах деятельности …

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

За економічним змістом витрати групуються за елементами ви­трат. На практиці під елементом витрат розуміють економічно однорідні витрати (матеріальні витрати, амортизація тощо), за еле­ментами витрат на підприємстві складається кошторис витрат на виробництво. Групування витрат за економічними елементами по­казує, що саме й …

Калькулювання собівартості продукції

Калькулювання (від лат. саісиїайо — рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробни­цтво та продаж продукції. Процес калькулювання собівартості про­дукції …

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

М. І. Сухотеріна Одеський Національний політехнічний університет Основна мета моніторингу діяльності машинобудівних підп­риємств у післяприватизаційний період дати об'єктивну оцінку фі­нансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства з тим щоби дійти висновку наскільки ефе­ктивним засобом оздоровлення економіки була зміна форми …

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг доцільно здійснювати методом розрахунку одиничних і групових показників. Ціль такого дослідження конкурентоспроможності — ви­явлення переваг порівнянно з продуктами і послугами конку­рентів. У процесі вибору споживачем банківських продуктів і послуг виграють ті, у яких відношення …

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А. А. Павлинчук, аспирант Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса Для развития и упрочнения отношений между предпринима­тельством и государство в рамках государственно-частного парт­нерства одной из форм является совместное предприятие. Совместное предприятие является как формой государствен­но-частного партнерства, так …

Собівартість продукції

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі поточ­ні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. В умовах ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою облік витрат на вироб­ництво та калькуляцію …

САМОРЕГУЛЮВАННЯ і ПЕРЕДАЧА ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ НИЗКИ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ

Володимир ДУБРОВСЬКИЙ, CASE Україна • види саморегуляції • коли саморегуляція працює • принципи успішної саморегуляції • коли саморегуляція доречна з точки зору суспільства • висновки для малого бізнесу в Україні Низка проблем, відомих як «провали ринку», потребує певного стороннього втручання …

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Н. М. Куприна, доцент, к. е.н. Одесская национальная академия пищевых технологий Глобализационные процессы, влияющие на развитие эконо­мики Украины, требуют в настоящее время поиска методов защиты отечественного товаропроизводителя, способствующих сохране­нию их конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий, а также внедрению инноваций во …

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

У завданнях № 16 та № 24 для розрахунку фактичної прибут­ковості окремих товарних груп у портфелі комерційного банку після заповнення таблиць відсутніми даними потрібні такі фор­мули: „ _ . Чистий прибуток до сплати податків Рентабельність =----------------------------------------------------------- х100%, Чистий збут Чистий …

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗВИЧАЙНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ У ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб перерахувати звичайні статті витрат у функціо­нальні треба вихідні дані для розрахунку по всіх статтях (грн.) скоригувати на результати хронометрування робочого часу (%). Нижче наведений приклад такого перерозподілу. Якщо вихідні дані для розрахунку (грн.): Статті Розмір, грн Заробітна …

Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Підприємництво, як одна із конкретних форм прояву суспільних відносин, не тільки сприяє підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства та створює сприятливе підґрунтя для практичної реалізації здібностей і талантів кожного громадянина, але й веде до єднання нації, збереження її національної гордості. …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1845