Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А. В. Курносова, м. н.с. ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса Одним з найголовніших пріоритетів внутрішньої політики України є реалізація інноваційної моделі економічного розвитку, яка значною мірою забезпечується ефективним функціонуванням системи малого підприємництва. Мале підприємництво потребує державної підтримки та ство­рення сприятливих …

ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

І. Д. Гречкосій, пошукувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Перетворення в економіці України супроводжуються ство­ренням ряду нових інститутів, одним з яких є інститут антикризо - вого управління. Основним завданням формування економічного і юридичного інструментарію є …

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К. В. Бровкова, О. Г. Бровкова, к. е. н, доц., І. І. Соколи, д. е. н, доц

Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса У сучасних умовах розвиток туристичної складової економі­ки є одним з найбільш динамічних, що обумовлено процесами гло­балізації, підвищенням стандартів життя, масштабними інвестиці­ями у привабливі туристичні регіони, підвищенням мобільності населення. В роботі туристичної галузі можна виділити …

Методи і показники оцінки малого бізнесу

Результати наукового дослідження розвитку малого бізнесу зале­жать від вибору методів - способів, прийомів вивчення досліджуваного об'єкта (табл. 3.2). Основою для наукового аналізу є інформаційна база дослідження, яка охоплює систему показників, що дають можливість охарактеризувати об'єкт дослідження. Методи і принципи дослідження …

Детальна характеристика елементів узагальненої моделі КУПА комерційного банку

1. Загальні положення Комітет з питань управління пасивами та активами комерційного банку (далі КУПА) — колегіальний орган, що здійснює свою діяльність у рамках стратегії банківського маркетингу стосовно управління пасивами та акти­вами. Мета створення КУПА: & розгляд питань управління ризиками банку; …

Варіант маркетингової стратегії роботи з VIP-клієнтурою банку

До категорії VIP-клієнтів (VIP — very important person — значні ін­дивідуальні вкладники) банку варто відносити клієнтів банку — юри­дичних осіб: A) які підтримують постійні ділові контакти з акціонерами банку; B) притягнутих на обслуговування вищим керівництвом банку і ке­рівництвом регіональних установ …

Методичні підходи щодо оцінки вартості бізнесу

Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового комплексу під­приємства та має на меті отримання прибутку. До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, …

Процедура банкрутства, запобігання банкрутству

Процедура банкрутства — передбачені законом способи і порядок дій вповноважених осіб при здійсненні встановлених судом дій віднос­но підприємства-боржника. При розгляді справи про банкрутство боржника — юридичної особи застосовуються такі процедури бан­крутства: • розпорядження майном боржника; • санація (відновлення платоспроможності) боржника; …

Коли саморегуляція працює?

Як і будь-який метод, саморегуляція має певні обмеження. Вона може бути чи не бути відносно більш ефективним і при цьому суспільно прийнятним вирішенням проблеми залежно від: - природи проблеми (виду «провалу ринку», на компенсацію якого спрямовано регуляцію); - характеристик галузі …

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРИПАРТИЗМУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. М. Черчик, д. е.н., професор Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк Найбільш поширеною моделлю взаємодії суб’єктів господа­рювання, держави та суспільства в другій половині ХХ-го століття у країнах Західної Європи став трипартизм. Його поширення до­зволило значною мірою поліпшити …

Суть банкрутства

Банкрутство - визнана арбітражнім судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити ви­знані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування лік­відаційної процедури. Процес банкрутства в Україні регулюється за­коном України «Про банкрутство» від ЗО червня 1999 р. Зовнішніми ознаками неспроможності …

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИЙ

С. В. Филиппова, д. є.н., проф., Ван Тао, асп. Одеський національний політехнічний університет, Одеса Разработка инновация у ряда машиностроительных предпри­ятий требует привлечения внешних человеческих и информацион­ных ресурсов. Одним из их источников и возможных партеров мо­жет стать ВУЗ соответствующего профиля. В …

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

О. О. Барабаш к. е.н., с. н.с., К. О. Нагірна, В. В. Лукащукм. н.с. ІПРЕЕД НАН України, ОНПУ м. Одеса Найбільш дієвим механізмом активізації економіки взагалі і підприємницького сектору зокрема є налагоджена, чітко працююча система фінансово-кредитних відносин. Про недосконалість чинно­го …

ПРОБЛЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ОЦІНОК СКЛАДНИХ ПРИРОДОПЕРЕТВОРЮЮЧИХ ПРОЕКТІВ

В. М. Степанов, д. е.н., професор Є. В. Степанова, к. е.н., доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса У цій доповіді розглядається проблема розробки методологі­чних і методичних основ багатокритеріальної оцінки проектів гос­подарської та іншої діяльності, що …

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. Г. Ажнакин, вед. инж. ИПРЭЭИ НАН Украины На данный момент существует целый ряд проблем развития предпринимательства в сфере электрогенерации. Предприниматели неохотно вкладывают средства в создание новых энергогенерирующих мощностей. Существует несколько причин, по которым частный капитал не спешит приходить в …

Заходи стратегічної маркетингової кадрової політики банку

Одним із визначних факторів впливу на реалізацію стратегії банків­ського маркетингу є маркетингова кадрова політика. Істотний вплив на процес вироблення маркетингової кадрової політики роблять такі фак­тори: зміни в сфері банківських технологій і організаційної структури банку; необхідність перманентного процесу добору персоналу для …

Види саморегуляції

До певної міри умовно, всі заходи із саморегуляції можна поділити на такі види: 1. Стандартизація. Стандарти значно спрощують виробничу кооперацію, спрощують або взагалі уможливлюють розподіл праці між фірмами, і у багатьох випадках допомагають залучити клієнтів за рахунок спрощення та пришвидшення …

Показники рентабельності

Рентабельність - це відносний показник ефективності виробни­цтва, який характеризує рівень віддачі витрат і ступінь викорис­тання ресурсів. В основі моделі коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше в розрахунок показників рента­бельності включають чистий прибуток) або до затрачених засобів, або до виручки від …

Функціональні зв’язки комерційного банку

Соціально- Політична Ситуація Демографічна Ситуація Нормативно- Правова Ситуація Кліматичні Умови ■"І Споживачі банківських технологій НБУ та аудиторські фірми Споживачі банківських кадрів КОМЕРЦІИНИИ БАНК   Постачальники Банківських Кадрів   Споживачі інформації про банк Споживачі банківських продуктів і послуг   Регіональні органи …

Методи планування прибутку підприємства

Прибуток є основним фактором економічного і соціального роз­витку не тільки для підприємства, але і для економіки країни в ці­лому. Тому економічно обґрунтоване планування прибутку на під­приємствах має важливе значення. Прибуток (збиток) планується окремо за видами, а саме: • від продажу …

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Попит показує кількість продукту (послуги), яку споживачі будуть купувати за різними можливими цінами. Ціна попиту — це максимальна ціна, за якою споживач готовий купити цей про­дукт (послугу). Розмір попиту повинен мати конкретне значення і належа­ти до визначеного відрізку часу. Закон …

Механізм розподілу прибутку підприємства

Розподіл прибутку - це відрахування до бюджету і використання його за статтями на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій його частині, яка надходить до бюджету різ­ного рівня у вигляді податків та інших обов’язкових платежів. Від­повідно до законодавства, прибуток …

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ЗМІНИ ЦІНИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ

При розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збі­льшує ціну товару. Найпростіша формула, за якою розраховуєть­ся розмір зміни ціни, має такий вигляд: К = 0,00083 • С • [^ (аі ■ Іі)] %, Де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; …

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО — ПОТУЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. Ходаківська, к. е.н., с. н.с. Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, М. Київ О. В. Бігдан Національна академія аграрних наук України, м. Київ У країнах ЄС та у світі в цілому стрімко розвивається органі­чне виробництво, яке спрямоване на …

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно …

Прибуток і доходи підприємства

Прибуток — це кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємств і в загальному вигляді є різницею між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Як економічна катего­рія прибуток відображає чистий дохід, створений у процесі підприєм­ницької діяльності. Прибуток як головний результат підприємниць­кої …

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И. А. Сааджан, к. э.н. ИПРЕЕД НАН Украины, г. Одесса В. А. Сааджан ОНПУ, г. Одесса В последнее десятилетие наблюдается системный рост ресурсоемких видов деятельности и в первую очередь добыващих в общей структуре производства. Высокие прибыли в сырьевых видах деятельности …

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

За економічним змістом витрати групуються за елементами ви­трат. На практиці під елементом витрат розуміють економічно однорідні витрати (матеріальні витрати, амортизація тощо), за еле­ментами витрат на підприємстві складається кошторис витрат на виробництво. Групування витрат за економічними елементами по­казує, що саме й …

Калькулювання собівартості продукції

Калькулювання (від лат. саісиїайо — рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість усієї проданої продукції та її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства на виробни­цтво та продаж продукції. Процес калькулювання собівартості про­дукції …

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

М. І. Сухотеріна Одеський Національний політехнічний університет Основна мета моніторингу діяльності машинобудівних підп­риємств у післяприватизаційний період дати об'єктивну оцінку фі­нансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства з тим щоби дійти висновку наскільки ефе­ктивним засобом оздоровлення економіки була зміна форми …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1846